Pressmeddelanden


06 dec 2019  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics lämnar kompletterande information avseende nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att M2 Asset Management AB, en av de större optionsinnehavare som i oktober 2019 lämnade teckningsförbindelser inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019, på grund av ett administrativt misstag ej nyttjat sina teckningsoptioner av serie 2019. M2 Asset Management AB har understrukit att detta inte påverkar deras långsiktiga engagemang som ägare i Guard Therapeutics.

Läs mer
27 nov 2019  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q3, 2019

Läs mer
13 nov 2019

Guard Therapeutics presenterade prekliniska forskningsresultat för ROSgard på ASN Kidney Week

Läs som PDF.

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) presenterade forskningsresultat för ROSgard™ vid den nyligen avslutade vetenskapskongressen ASN Kidney Week – världens främsta möte inom njurmedicin. Resultaten visar positiva behandlingsresultat med den aktiva substansen i ROSgard i flera prekliniska modeller för förebyggande av akuta njurskador.

Läs mer
13 nov 2019

Guard Therapeutics utökar dosintervallet i fas 1a-programmet för ROSgard baserat på gynnsamma säkerhetsdata

Läs som PDF.

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att bolaget, baserat på gynnsamma säkerhetsdata från den första delen av den pågående fas 1a-studien, har beslutat att utvärdera en ytterligare och högre dosnivå av läkemedelskandidaten ROSgard™. Bolaget har erhållit klartecken från Läkemedelsverket att administrera denna högre dos vid enstaka tillfällen till friska försökspersoner samt – förutsatt positiva resultat –därefter gå vidare med administration av upprepade och stigande doser. Som tidigare meddelats förväntar sig Guard Therapeutics att efter slutförande av fas 1a-studien kunna genomföra den första studien i patienter redan under 2020.

Läs mer
01 nov 2019  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics teckningsoptioner av serie 2019 utnyttjades till 88 procent

Läs som PDF.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Läs mer
28 okt 2019

A1M Pharma byter namn till Guard Therapeutics

Läs som PDF.

A1M Pharma meddelar idag att bolagets ansökan om namnbyte till Guard Therapeutics International AB (publ) har godkänts av Bolagsverket. Handeln i aktien på Nasdaq First North Growth Market kommer från och med den 29 oktober att ske under det nya kortnamnet GUARD.

Läs mer
23 okt 2019  ·  Regulatorisk information

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 OKTOBER 2019 I A1M PHARMA AB

Läs som PDF.

Idag, den 23 oktober 2019, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
21 okt 2019

A1M Pharma: Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 är den 25 oktober 2019

Läs pressmeddelande som PDF.

I enlighet med tidigare kommunikation är fredagen den 25 oktober 2019 sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner av serie 2019 teckna nya aktier i A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”). Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 23 oktober 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Läs mer
04 okt 2019  ·  Regulatorisk information

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019 inleds 7 oktober 2019 – teckningsförbindelser om 18% från VD och större innehavare

Den 7 oktober 2019 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2019 som emitterades i samband med företrädesemissionen i A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) som avslutades under Q1 2019. Nyttjandeperioden pågår till och med 25 oktober 2019. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie 2019 teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie.

A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser från större optionsinnehavare om cirka 5 MSEK motsvarande cirka 18 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 27,7 MSEK. Teckningsförbindelser har erhållits ifrån A1M Pharmas VD Tobias Agervald, M2 Asset Management AB, Galba Holding AB och John Fällström.

Läs mer
23 sep 2019  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A1M PHARMA AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 08.30.

Läs mer
19 sep 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma rapporterar positiva top line-resultat från en fas 1a-studie av ROSgard

A1M Pharma meddelar idag att resultaten från den första delen i en fas 1a-studie av ROSgard™ visar att läkemedelskandidaten har en god säkerhetsprofil och att plasmakoncentrationer som förväntas ge klinisk effekt kunde uppnås. ROSgard utvecklas som en potentiell ny behandling för att förebygga akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi.

Läs mer
27 aug 2019  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q2, 2019

Läs mer
12 aug 2019

A1M Pharmas forskningsresultat för ROSgard uppmärksammas på världens största kongress inom njurmedicin

A1M Pharma meddelar idag att American Society of Nephrology (ASN) har valt ut prekliniska studier av läkemedelskandidaten ROSgard™ för presentation vid organisationens internationella kongress Kidney Week i Washington DC den 5 – 10 november 2019.

Läs mer
10 jul 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller besked om kommande godkännande av patent i USA

A1M Pharma har erhållit besked om ett kommande godkännande av bolagets patentansökan för ”Medicinsk användning av A1M” från det amerikanska patentverket, USPTO.

Läs mer
04 jul 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma utser ny Chief Financial Officer

A1M Pharma meddelar idag att Torun Labedzki rekryterats till positionen som Chief Financial Officer. Hon tillträder tjänsten den 1 augusti 2019.

Läs mer
17 jun 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma genomför riktad nyemission om cirka 27,2 mkr för att finansiera utökade kliniska studier

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 27,2 mkr. A1M Pharma har nyligen initierat en fas 1-studie i friska försökspersoner av läkemedelskandidaten ROSgard™ – en potentiell ny behandling av akuta njurskador. Likviden från nyemissionen avses att användas för förberedelse och genomförande av en efterföljande fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av njurskador i samband med hjärtkirurgiska ingrepp.

Läs mer
17 jun 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas CFO lämnar sin position

A1M Pharma meddelar idag att Gunnar Telhammar lämnar sin position som bolagets Chief Financial Officer.

Läs mer
29 maj 2019  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma 29 maj 2019 i A1M Pharma AB

Läs som PDF.

Idag, den 29 maj 2019, hölls årsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
29 maj 2019

A1M Pharmas styrelseordförande avböjer omval

Läs som PDF.

A1M Pharma meddelar idag att bolagets styrelseordförande Anders Ermén har beslutat sig för att av personliga skäl inte ställa upp till omval vid den ordinarie bolagsstämman.

Läs mer
22 maj 2019  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q1, 2019

Läs som PDF.

Med ”Bolaget” eller ”A1M Pharma” avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

  • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 944 KSEK (-15 106).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-1,82).
  • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 69 (51) %.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 103 734 196 utestående aktier per den 31 mars 2019 (8 297 440).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Läs mer
13 maj 2019

A1M Pharma förstärker organisationen inför den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard

A1M Pharma meddelar idag att bolaget förstärkt sin organisation inför den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard™. Magnus Gram har utsetts till Chief Scientific Officer, Ronny Renfurm har anlitats som ansvarig för klinisk utveckling, Fredrik Lehmann som CMC-rådgivare och Elisabeth Augustsson som regulatorisk rådgivare. Vidare meddelas att Gunnar Telhammar efterträder Fredrik Werner som Chief Financial Officer.

Läs mer
08 maj 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör årsredovisning för 2018

A1M Pharma AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.a1m.se samt via bifogad PDF.

Läs mer
02 maj 2019

Nya styrelseledamöter i A1M Pharma föreslås till inval vid ordinarie bolagsstämma den 29 maj 2019

A1M Pharma meddelar idag, i enlighet med kallelsen till den ordinarie bolagsstämman i A1M Pharma den 29 maj 2019, att två nya ledamöter nominerats till A1M Pharmas styrelse. Nomineringarna sker som ett led i det pågående strategiska arbetet för att förstärka bolagets kompetens inom klinisk utveckling. Detta mot bakgrund av att läkemedelskandidaten ROSgard™ nyligen tagit det viktiga steget in i fas 1. De föreslagna ledamöterna, Göran Forsberg, vd för Cantargia AB, och Johannes Hulthe, vd för Antaros Medical AB, bedöms kunna bidra med viktig kompetens och erfarenhet för att maximera värdeskapandet under den fortsatta utvecklingen av ROSgard.

Läs mer
26 apr 2019  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, onsdagen den 29 maj 2019 kl. 13.00.

Läs mer
09 apr 2019  ·  Regulatorisk information

Doseringen inledd i A1M Pharmas fas 1-studie av läkemedelskandidaten ROSgard

A1M Pharma meddelar i dag att den första försökspersonen har doserats i en fas 1-studie av ROSgard™. Studiens syfte är att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper. ROSgard har i flera prekliniska studier visat sig kunna motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad.

Läs mer
25 mar 2019

A1M Pharma: Sista dag för handel med BTU

Sista dag för handel i A1M Pharma’s BTU (betalda tecknade units) är den 27 mars 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 29 mars 2019 och de nya aktierna och teckningsoptionerna (A1M TO 3) beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 2 april 2019.

Läs mer
21 mar 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma startar den första kliniska studien av läkemedelskandidaten ROSgard™

A1M Pharma meddelar i dag att bolaget har initierat en fas 1-studie av ROSgard™ i syfte att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper. Studien kommer inledas med screening av friska försökspersoner under 1–2 veckor, följt av dosering i den första dosgruppen. ROSgard har i flera prekliniska studier visat sig kunna motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad.

Läs mer
20 mar 2019  ·  Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2018

Läs mer
26 feb 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas företrädesemission slutförd - tillförs 70,5 MSEK

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Läs mer
08 feb 2019

A1M Pharma: Investerarträff i samband med företrädesemissionen

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Läs mer
04 feb 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Läs mer
25 jan 2019

A1M Pharma: Investerarträffar i samband med företrädesemissionen

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Läs mer
25 jan 2019  ·  Regulatorisk information

A1M senarelägger bokslutskommunikén för 2018

A1M Pharmas styrelse har beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké för 2018 till den 20 mars 2019. Tidigare kommunicerad dag för bokslutskommunikén är den 22 februari 2019. Bakgrunden till senareläggningen är den pågående nyemissionsprocessen.

Läs mer
24 jan 2019  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Idag, den 24 januari 2019, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut var enhälliga och togs i enlighet med de förslag som styrelsen presenterat.

Läs mer
24 jan 2019  ·  Regulatorisk information

Föreslagen ny styrelseledamot i A1M står inte längre till förfogande

A1M Pharma meddelar idag att Magnus Precht, som av aktieägare med cirka 7.6 procent av samtliga röster i bolaget föreslagits som ny styrelseledamot, inte längre står till förfogande för inval vid den extra bolagsstämman den 24 januari 2019.

Läs mer
16 jan 2019

A1M Pharmas utvecklingschef lämnar bolaget

A1M Pharmas meddelar idag att bolagets utvecklingschef Eddie Thordarson lämnar sin position; detta som en del av den tidigare annonserade anpassningen av organisationen i samband med att läkemedelskandidaten ROSgard™ förväntas avancera till klinisk fas.

Läs mer
20 dec 2018  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
20 dec 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma föreslår 100 procent säkerställd företrädesemission om 70,5 MSEK – varav 31 MSEK toppgaranterat av långsiktiga investerare

Läs mer
12 dec 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma genomför byte av vd och reducerar kostnadsmassan

Läs mer
26 nov 2018  ·  Regulatorisk information

Anders Ermén ny styrelseordförande i A1M Pharma

Läs mer
22 nov 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller besked om kommande godkännande av patent i USA

Läs mer
22 nov 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas aktie erhåller observationsstatus på Nasdaq First North

Läs mer
21 nov 2018  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

Läs mer
09 nov 2018  ·  Regulatorisk information

Läkemedelsverket ger A1M Pharma tillstånd att inleda en klinisk fas I-studie av ROSgard™

Läs mer
01 nov 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma presenterar klinisk utvecklingsplan för ROSgard™ med fokus på akut njurskada – fas I-studie planeras starta under första kvartalet 2019

Läs mer
16 okt 2018  ·  Regulatorisk information

Styrelseförändring i A1M Pharma

Läs mer
20 sep 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma lämnar in förnyad ansökan till Läkemedelsverket om klinisk prövning med ROSgard™

Läs mer
22 aug 2018  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Läs mer
15 aug 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma prioriterar indikationen akut njurskada i den fortsatta utvecklingen av ROSgard™ baserat på positiva prekliniska data

Läs mer
14 aug 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma rekryterar Chief Medical Officer

Läs mer
10 aug 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ skyddar mot akut njurskada i amerikansk preklinisk studie

Läs mer
23 jul 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma rapporterar positiva resultat från preklinisk studie inom akuta njurskador

Läs mer
29 jun 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma byter tillverkningspartner av läkemedelskandidaten ROSgard™

Läs mer
18 jun 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Förnyad ansökan till Läkemedelsverket under juli – klinisk prövning med ROSgard™ förskjuts ett kvartal

Läs mer
31 maj 2018  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i A1M Pharma

Läs mer
23 maj 2018  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Läs mer
03 maj 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör årsredovisning för 2017

Läs mer
26 apr 2018  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
26 apr 2018  ·  Regulatorisk information

Helena Brouneus föreslås som ny styrelseledamot i A1M Pharma

Läs mer
19 apr 2018

A1M Pharma: Sista dag för handel med BTA

Läs mer
10 apr 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma kompletterar ansökan till Läkemedelsverket

Läs mer
27 mar 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör utfall i företrädesemissionen

Läs mer
07 mar 2018

Idag inleds teckningsperioden i A1M Pharmas företrädesemission

Läs mer
05 mar 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 7 mars

Läs mer
01 mar 2018

A1M Pharma rekryterar Fredrik Werner som CFO

Läs mer
28 feb 2018

A1M Pharma presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 5 mars

Läs mer
23 feb 2018  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Läs mer
23 feb 2018  ·  Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2017

Läs mer
08 feb 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Godkännande av patent i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar

Läs mer
05 feb 2018  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
05 feb 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör företrädesemission om 83 MSEK för genomförande av kliniska studier

Läs mer
31 jan 2018

Produkt för strålbehandling med PRRT får marknadsgodkännande i USA, växande patientunderlag för A1M Pharma

Läs mer
31 jan 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma lämnar in ansökan till Läkemedelsverket om att få genomföra klinisk fas I-studie med ROSgard™

Läs mer
05 jan 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma inleder sitt kliniska program - ingår forskningssamarbete för att undersöka skadliga effekter vid strålbehandlingen PRRT

Läs mer
28 dec 2017  ·  Regulatorisk information

Christina Östberg Lloyd lämnar A1M Pharmas styrelse

Läs mer
14 dec 2017  ·  Regulatorisk information

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017 i A1M Pharma

Läs mer
01 dec 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner

Läs mer
27 nov 2017

Idag inleds teckningsperioden i A1M TO av serie 2017

Läs mer
22 nov 2017  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Läs mer
14 nov 2017  ·  Regulatorisk information

Positivt resultat från GLP-toxicitetsstudier – färdigställer nu ansökan om start av kliniska studier

Läs mer
09 nov 2017

A1M Pharma: Professor Bo Åkerström erhåller anslag från Vetenskapsrådet om 1,2 MSEK

Läs mer
07 nov 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: ROSgard™ skyddar benmärg vid strålbehandling – patentansökan inlämnad

Läs mer
27 okt 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Först i världen att producera A1M i stor skala under full GMP inför kliniska studier

Läs mer
24 okt 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma anlitar svensk CRO-partner för kliniska studier

Läs mer
25 aug 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Läs mer
29 jun 2017

A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA

Läs mer
16 jun 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Listning av teckningsoptioner från och med 20 juni 2017 på Nasdaq First North

Läs mer
15 jun 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North – Handelsstart 20 juni 2017

Läs mer
02 jun 2017

A1M Pharma meddelar framsteg inom den prekliniska utvecklingen av ROSgard™

Läs mer
30 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning

Läs mer
24 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Läs mer
16 maj 2017  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämman i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
16 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner

Läs mer
05 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

Läs mer
13 apr 2017  ·  Regulatorisk information

Utfall av A1M Pharmas företrädesemission

Läs mer
12 apr 2017  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
31 mar 2017  ·  Regulatorisk information

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende A1M Pharmas Företrädesemission

Läs mer
31 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma senarelägger datum för årsstämma till den 16 maj 2017

Läs mer
29 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: ROSGard™ uppvisar stark skyddseffekt mot njurskador vid strålbehandling i preklinisk långtidsstudie

Läs mer
24 mar 2017

Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission

Läs mer