Pressmeddelande

12 dec 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma genomför byte av vd och reducerar kostnadsmassan

A1M Pharma har initierat en process för att anpassa organisationen med anledning av att läkemedelskandidaten ROSgard™ inom kort förväntas avancera till klinisk fas. Detta viktiga framsteg leder till ett förändrat behov av resurser i verksamheten, vilket förväntas leda till att bolagets årliga kostnadsbas exklusive kliniska projektkostnader reduceras med cirka 30 procent jämfört mot 2018. Kostnadsbesparingarna förväntas få full effekt från tredje kvartalet 2019. Bolagets nuvarande Chief Medical Officer, Tobias Larsson Agervald, kommer den 15 januari 2019 att efterträda Tomas Eriksson som vd. Som tidigare meddelats befinner sig A1M Pharma i en process för att stärka bolagets finansiella situation inför den fortsatta utvecklingen av ROSgard™.

A1M Pharma har under 2018 säkrat prekliniska bevis för den njurskyddande effekten av läkemedelskandidaten ROSgard™, utformat en klinisk utvecklingsplan för en väldefinierad och kommersiellt attraktiv indikation – akut njurskada i samband med hjärtkirurgi – och erhöll nyligen det nödvändiga myndighetsgodkännandet inför starten av en fas 1-studie. A1M Pharmas prekliniska verksamhet har varit avgörande i den hittillsvarande utvecklingen av ROSgard™, men behovet av denna minskar när läkemedelskandidaten nu kan börja utvärderas i människa. Bolaget anpassar därför organisationen för att på ett kostnadseffektivt och kompetent sätt ta projektet vidare mot kommande värdehöjande milstolpar i den kliniska utvecklingsfasen.

– Efter tio år som vd känns detta som ett optimalt tillfälle att lämna över stafettpinnen till Tobias Larsson Agervald, som med sin gedigna bakgrund av klinisk läkemedelsutveckling och sin medicinska expertkompetens inom njurområdet kommer leda bolaget vidare nu när ROSgard™ tar det viktiga steget in i klinisk fas, säger Tomas Eriksson, vd, A1M Pharma.

Tobias Larsson Agervald är docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar och har omfattande erfarenhet inom global forskning och läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas, bland annat från en position som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development.

Ett antal anställda berörs av omstruktureringen och fackliga förhandlingar har påbörjats.

– Tomas Eriksson har varit en viktig del av A1M ända sedan bolaget grundades, och vi tackar honom för hans långa och tålmodiga arbete med att leda utvecklingen av ROSgard™ hela vägen fram till klinisk fas. Tobias Larsson Agervalds gedigna bakgrund inom klinisk läkemedelsutveckling och hans medicinska expertkompetens inom njurområdet gör honom till en optimal efterträdare. Under året har A1M Pharma på ett övertygande sätt dokumenterat den njurskyddande effekten av ROSgard™ i validerade prekliniska försöksmodeller, vi har utarbetat en väldefinierad utvecklingsstrategi inom ett attraktivt indikationsområde och nu även kunnat presentera åtgärder för att reducera bolagets kostnadsbas. Sammantaget stärker detta oss i den långt framskridna processen med att säkra ytterligare finansiella resurser inför starten av vår första kliniska studie, säger Anders Ermén, styrelseordförande i A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ermén, styrelseordförande
Telefon: 046-286 50 30
E-post: anders.ermen@gmail.com

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl 08:55.
Alla pressmeddelanden