Pressmeddelande

08 feb 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Godkännande av patent i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar

A1M Pharma har erhållit godkännande för bolagets patentansökan med titeln ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” från patentverket i Australien. Patentgodkännandet utvidgar A1M Pharmas immateriella skydd för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar med A1M. Patentet kommer att vara giltigt till och med 2033.

– Inom mitokondriell medicin finns såväl stora medicinska behov som marknadspotential. Vi vet att A1M har ett brett användningsområde och det är därför viktigt inför framtiden att vi stärker det immateriella skyddet inom områden där vår forskning visat att A1M har en positiv effekt, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Mitokondrierelaterade sjukdomar kommer av nedsatt funktion i de mitokondrier som finns i kroppens celler. Dessa mitokondrier fungerar som cellernas ”kraftverk”, och en nedsatt funktion drabbar främst energikrävande organ som hjärna, lever, skelettmuskler, njurar samt det endokrina och det respiratoriska systemet. Patentet är dock inte begränsat till ovan nämnda sjukdomar, utan gäller även för behandling av övriga mitokondrierelaterade sjukdomar.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
Bolaget innehar ett flertal internationella patentfamiljer där patentansökningar har lämnats in under 2016 för skydd av substansen A1M och A1M-relaterade proteiner samt skydd mot njurskador med A1M som bland annat omfattar njurskydd vid strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer, Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT). Dessutom har ansökningar om substanspatent inlämnats på viktiga marknader för behandling av havandeskapsförgiftning med läkemedelskandidaten ROSgard™. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en förenklad sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

Region/Land

Patent
medicinsk användning av A1M


Patent
diagnostik & behandling

havandeskapsförgiftning

Patent behandling mitokondrierelaterade sjukdomar

Japan

Ja

JaAustralien

Ja

Ja

Ja

Europa*

Ja

Ja

Ja

RysslandJaMexikoJaNya ZeelandJa

Ja

KinaJa**Hong KongJa**Singapore

Ja

SydafrikaJaSydkoreaJaUSAJaKanadaJa
* Inkluderar länderna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz/Lichtenstein, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.
** Patent erhållet för diagnostik, ej behandling.


Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av följande patent:
· ”Medical use of A1M” (Patent medicinsk användning av A1M)
· ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik havandeskapsförgiftning)
· ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling havandeskapsförgiftning)
· ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” (patent behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar)

 

Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl 13.00.

Alla pressmeddelanden