Pressmeddelande

30 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning

A1M Pharma har erhållit ett så kallat ”Notice of Allowance” för bolagets patentansökan med titeln ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” från patentverket i Kanada (CIPO). Det innebär att patentverket avser att bevilja bolagets patentansökan. Efter formellt godkännande kommer patentet att vara giltigt till och med 2028.

Beskedet om kommande patentgodkännande i Kanada utvidgar A1M Pharmas immateriella skydd för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning i Nordamerika till samtliga större länder i regionen.

– Kanada är ett land som har ett väl utvecklat socialt skyddsnät och som bör vara mottagligt för att finansiera en framtida behandling. Det gör att det här beskedet ökar vår marknadspotential i Nordamerika för den här indikationen, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
Bolaget innehar ett flertal internationella patentfamiljer där patentansökningar har lämnats in under 2016 för skydd av substansen A1M och A1M-relaterade proteiner samt skydd mot njurskador med A1M som bland annat omfattar njurskydd vid strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer, Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT). Dessutom har ansökningar om substanspatent inlämnats på viktiga marknader för behandling av havandeskapsförgiftning med läkemedelskandidaten ROSGard™ vars aktiva substans består av en modifierad version av A1M. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en förenklad sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

Region/Land

Patent medicinsk användning av A1M Patent diagnostik & behandling 
havandeskapsförgiftning

Patent behandling mitokondrierelaterade sjukdomar

Japan

Ja

Ja

 

Australien

Ja

Ja

 

Europa*

Ja Ja

Ja

Ryssland

 

Ja

 

Mexiko

 

Ja

 

Nya Zeeland

  Ja

Ja

Kina

 

Ja**

 

Hong Kong

 

Ja**

 

Singapore

   

Ja

Sydafrika

  Ja  
Sydkorea  

Ja

 

USA

 

Ja

 
Kanada  

Ja

 

* Inkluderar länderna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz/Lichtenstein, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike. ** Patent erhållet för diagnostik, ej behandling.
Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av följande patent:
  • ”Medical use of A1M” (Patent medicinsk användning av A1M)
  • ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik havandeskapsförgiftning)
  • ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling havandeskapsförgiftning)
  • ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” (patent behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar)
Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017.
Alla pressmeddelanden