Pressmeddelande

27 nov 2017

Idag inleds teckningsperioden i A1M TO av serie 2017

Genom de teckningsoptioner serie 2017 som emitterades i samband med emissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 27 november till och med 8 december 2017. Tjugo (20) teckningsoptioner av serie 2017 berättigar till teckning av en aktie för femton (15) SEK.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 6 december 2017, alternativt nyttjas för teckning senast den 8 december 2017, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2017 blir nyttjade kommer A1M Pharma att tillföras cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader.

Under nyttjandeperioden kommer A1M Pharma att publicera information om bolaget och dess utvecklingsprojekt, den aktuella möjligheten att teckna aktier med hjälp av teckningsoptioner samt möjliggöra bokning av plats på de investerarträffar som är planerade under november/december via en bilaga på Privata Affärer. Adressen till bilagan är www.investerarbrevet.se/A1M

Handel med Teckningsoptioner (A1M TO)
Om du inte äger teckningsoptioner sedan tidigare eller önskar teckna mer än ditt innehav av teckningsoptioner kan du köpa teckningsoptioner via aktiemarknaden. Teckningsoptionerna är listade på Nasdaq First North i likhet med bolagets aktier. Det är möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner till och med den 6 december 2017. Därefter förfaller teckningsoptioner som inte sålts eller nyttjats senast den 8 december. Teckningsoptionerna har kortnamnet A1M TO och ISIN-koden SE0009773450. Kontakta din förvaltare/ bank/nätmäklare för instruktioner.

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringsparkonto eller i en kapitalförsäkring.
Om du har dina optioner förvaltarregistrerade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning ske genom respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. Du har möjlighet att teckna aktier under perioden 27 november – 8 december 2017. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/ bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden löper ut, ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner på ett VP-konto
För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto har en förtryckt anmälningssedel skickats ut postalt med en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie 2017. Anmälningssedel finns även att tillgå på A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se) och på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Samtidigt som anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Du kan även scanna/fotografera av anmälningssedeln och maila den till emission@penser.se. Teckningsoptioner kan omvandlas till aktier efter teckning under perioden 27 november – 8 december 2017 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln.

Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Villkor för teckningsoptioner
Det finns 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2017. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för tjugo (20) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 15,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 27 november – 8 december 2017. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 6 december 2017. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med emissionen i mars 2017. Prospektet finns tillgängligt via www.a1m.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.
Alla pressmeddelanden