Pressmeddelande

25 aug 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Läs hela rapporten


Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 294 KSEK (-18 378).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -4,25 SEK (-6,73).
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 90 (88) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 603 KSEK (-11 770).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -2,31 SEK (-4,31).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 064 105 utestående aktier per den 30 juni 2017. Bolaget har under kvartalet genomfört en företrädesemission som efter registrering har ökat antalet aktier med 106 666 668 stycken till totalt 161 282 116 aktier. Bolaget har även genomfört en sammanläggning av aktier (20:1), innebärande att totalt antal registrerade aktier den 30 juni 2017 uppgår till 8 064 105 stycken. För ökad jämförbarhet har omräkning gjorts av historiskt aktieantal, vilket innebär att resultat per aktie per 2016-06-30 har dividerats med 2 730 772 aktier (utan omräkning 54 615 448 aktier). I samband med nyemissionen som genomfördes under perioden emitterades även 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017. Antalet teckningsoptioner omräknat enligt sammanslagningen ger att bolaget har 1 777 778 utestående teckningsoptioner.  Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 15,00 SEK per aktie. Hänsyn har ej tagits till de utestående teckningsoptionerna i beräkningen för resultat per aktie eftersom detta hade föranlett ett bättre resultat.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I april slutförs A1M Pharmas emission av units med en teckningsgrad om 65,1 procent. Det innebär att bolaget tillförs 63 MSEK efter emissions- och garantikostnader om cirka 17 MSEK. Vid fullt utnyttjande av medföljande teckningsoptioner, med nyttjandeperioder 28 augusti – 8 september 2017 samt 27 november – 8 december 2017, kan bolaget tillföras ytterligare cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.
 • Den 30 maj erhåller A1M Pharma ett så kallat ”Notice of Allowance” för bolagets patentansökan med titeln ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” från patentverket i Kanada (CIPO). Det innebär att patentverket avser att bevilja bolagets patentansökan. Efter formellt godkännande kommer patentet att vara giltigt till och med 2028.
 • Den 2 juni meddelar A1M Pharma om flera framsteg inom den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSGard™. Bolaget har enligt tidsplan inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™. Samtidigt har produktionen inletts av den första storskaliga batchen under full GMP. Vidare har CordenPharma, ett utvecklings- och kontraktstillverkningsbolag (CDMO) valts som partner för sterilfyllning och paketering (s.k. Fill & Finish).
 • A1M Pharma slutför under perioden listbytet från Aktietorget till Nasdaq First North. Den 15 juni erhåller bolaget ett villkorat godkännande för handel av Nasdaq First North, och den 20 juni inleddes handeln med bolagets aktie (A1M) samt teckningsoption (A1M TO).
 • Den 29 juni meddelar bolaget att dess ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning kommer att uppmärksammas i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds på Fox Business i USA. Avsnittet är planerat att sändas under hösten 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång till och med tidpunkten för publiceringen av denna delårsrapport.

VD Tomas Eriksson kommenterar

I början av det andra kvartalet genomfördes vår företrädesemission med syfte att ta in kapital till slutförandet av läkemedelskandidaten ROSGards prekliniska utveckling. Med hjälp av likviden kan vi upprätthålla en hög utvecklingstakt, och i början av juni kunde vi meddela flera viktiga framsteg.

Dels meddelades att vi enligt tidsplan har inlett den GLP-toxicitetsstudie vars resultat kommer att ligga till grund för en ansökan om att inleda kliniska studier. GLP-toxicitetsstudien är således av stor betydelse för bolagets framtida verksamhet, och det är därför mycket inspirerande att den nu pågår för fullt.

Dessutom kunde vi meddela framsteg i utvecklingen av den industriella tillverkningsprocessen för den aktiva substansen i ROSGard. Utöver justering av tillverkningsparameterar för att öka effektiviteten inleddes tillverkningen av den första storskaliga batchen i full enlighet med GMP. Även detta är av stor vikt för bolaget då en välfungerande tillverkningsprocess är en förutsättning för att kunna genomföra kliniska studier. Vi berättade även att CordenPharma valts ut som partner för sterilfyllning och paketering (s.k. Fill & Finish), vilket gör att vi börjar närma oss den punkt då hela tillverkningskedjan för läkemedelskandidaten börjar falla på plats.

Ett ytterligare konkret bevis på att bolaget är under stark utveckling är att vi nu har bytt lista från Aktietorget till Nasdaq First North. Listningen på Nasdaq First North kommer att göra det möjligt för fler internationella investerare att köpa aktier i bolaget samtidigt som den förväntas öka synligheten och trovärdigheten för oss som bolag.

När vi nu närmar oss hösten är det med stor tillförsikt inför de viktiga milstolpar som väntar. Detta innefattar bland annat färdigställandet av den första batchen tillverkad i enlighet med full GMP, och slutförandet av vår GLP-toxicitetsstudie under det fjärde kvartalet.

Bolagets absoluta huvudfokus är nu förberedelserna inför starten av våra planerade kliniska studier, vilka fokuserar på njurskydd vid strålbehandling och behandling av havandeskaps-förgiftning. Samtidigt arbetar vi parallellt med att forska kring och utvärdera ytterligare indikationer där vi ser stora möjligheter för A1M-baserade läkemedelssubstanser. Det är ett viktigt arbete som inte bör förbises om vi ska kunna bygga ett framgångsrikt bolag på både kort och lång sikt.

Tomas Eriksson
VD, A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning, samt behandling av njurskador. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från oxiderande giftiga ämnen och reparerar skadad vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolagets fokus innefattar även läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt skyddande funktion.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Intäkter och resultat

Intäkter

Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK, och moderbolaget 0 (0) KSEK, under årets första sex månader. Motsvarande siffror för det andra kvartalet är 0 (0) KSEK för koncernen och 0 (0) KSEK för moderbolaget. Övriga rörelseintäkter för det första halvåret uppgår för koncernen till 0 (0) KSEK och för moderbolaget till 0 (0) KSEK.

Resultat

Första halvårets rörelseresultat för koncernen uppgick till -34 131 (-18 377) KSEK och för moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -33 685 (-17 877) KSEK. Motsvarande siffror för det andra kvartalet uppgick för koncernen till -18 440 (-11 769) KSEK och för moderbolaget till -18 265 (-11 391) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för det första halvåret till -25 093 (-13 186) KSEK för koncernen. Moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -24 678 (-12 747) KSEK. För det andra kvartalet uppgick kostnader för forskning och utveckling för koncernen till -12 113 (-8 964) KSEK och till -11 944 (-8 648) KSEK för moderbolaget. Bolagets utvecklingsarbete har intensifierats betydligt jämfört med motsvarande period föregående år.

Marknad/försäljningskostnader för koncernen uppgick för det första halvåret till -6 852 (-3 070) KSEK, moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -6 852 (-3 070) KSEK. Koncernens marknad/försäljningskostnader för det andra kvartalet uppgick till -5 150 (-1 583) KSEK och för moderbolaget uppgick motsvarande kostnader till -5 150 (-1 583) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick under det första halvåret till -2 186 (-2 084) KSEK för koncernen och
till -2 154 (-2 024) KSEK för moderbolaget. Motsvarande kostnader uppgick för det andra kvartalet till -1 176 (-1 199) KSEK för koncernen och till -1 170 (-1 138) KSEK för moderbolaget.

Finansiell ställning

Den 30 juni 2017 uppgick koncernens soliditet till 90 (88) procent. Eget kapital uppgick per 2017-06-30 till 61 892 KSEK, jämfört med 64 112 KSEK samma tidpunkt föregående år. Motsvarande siffror för moderbolaget var 91 (93) procent respektive 67 332 (71 018) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2017 till 33 205 KSEK, jämfört med 39 248 KSEK per samma datum föregående år. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 30 juni 2017 till 68 427 KSEK jämfört med 72 500 KSEK föregående år.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde för halvårsperioden uppgick till 26 196 (19 861) KSEK. Kassaflödet för moderbolaget uppgick under det första halvåret till 26 267 KSEK. För motsvarande period föregående år uppgick kassaflödet i moderbolaget till 20 051 KSEK. Investeringarna uppgick för koncernen till 1 027 (2 375) KSEK. Investeringarna för moderbolaget uppgick till 822 (2 184) KSEK varav 0 (41) KSEK avsåg materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Aktien

A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Bolaget har under kvartalet genomfört en företrädesemission som efter registrering har ökat antalet aktier med 106 666 668 stycken till totalt 161 282 116 aktier. Bolaget har även genomfört en sammanläggning av aktier (20:1), innebärande att totalt antal aktier den 30 juni 2017 uppgår till 8 064 105 stycken. Hänsyn har tagits till sammanläggningen av aktier (20:1) för alla aktier i tabellen nedan.

 

  Jan-jun 2017 Jan-jun 2016 Helår 2016
Antal aktier före full utspädning 8 064 105 2 730 772 2 730 772
Antal aktier efter full utspädning 9 841 883 2 730 772 2 730 772
Resultat per aktie före full utspädning -4,25 -6,73 -19,07
Resultat per aktie efter full utspädning -4,25 -6,73 -19,07
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 5 397 438 2 310 653 2 310 653
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 6 286 327 2 310 653 2 310 653

 

Teckningsoptioner

I samband med nyemissionen som genomfördes under perioden emitterades även 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 0,75 SEK per aktie. Efter sammanläggningen av aktier (20:1) blir siffrorna 1 777 778 teckningsoptioner till kursen 15,00 SEK. Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioderna 28 augusti – 8 september 2017 samt 27 november – 8 december 2017. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.

Finansiell rapportering i enlighet med IFRS

A1M Pharma upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2017                 2017-11-22

Bokslutskommuniké, 2017         2018-02-23

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till juni 2017 till 10 (8), av vilka 5 (4) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett forskningsbolag som A1M Pharma kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor.

För ytterligare information kontakta: 

Tomas Eriksson, VD

Telefon:             046-286 50 30

E-post:               te@a1m.se

Hemsida:           www.a1m.se

Adress:              Medicon Village, Scheelevägen 22, 223 63 Lund

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08:30.

Alla pressmeddelanden