Pressmeddelande

07 mar 2018

Idag inleds teckningsperioden i A1M Pharmas företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Idag den 7 mars 2018 inleds teckningsperioden i A1M Pharma ABs företrädesemission. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Teckningsperioden löper till och med den 21 mars 2018.

I samband med att företrädesemissionen inleds öppnas en emissionssida med praktisk information om hur man går tillväga för att delta i emissionen. Sidan samlar även information om bolagets verksamhet, filmade bolagspresentationer samt analyser av bolaget. Adressen till denna emissionssida är www.investerarbrevet.se/a1m, där det går att ladda ner prospekt, teaser och anmälningssedlar. Dessa dokument finns även att tillgå på A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

Såhär gör du för att teckna aktier

För dig som redan äger aktier i A1M Pharma
För varje aktie du innehar i A1M Pharma på avstämningsdagen den 2 mars 2018 erhåller du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier för 5,00 SEK per ny aktie.

Om du har dina aktier i A1M Pharma på en depå, på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit.
a. För att teckna aktier ska teckning/betalning ske genom instruktioner som du får från din förvaltare. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att teckna aktier, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt.

Om du har dina aktier i A1M Pharma på ett VP-konto framgår antalet teckningsrätter som du har erhållit på den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear. Denna kommer skickas ut per post till de aktieägare som omfattas.
a. Om du nyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear användas.
b. Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill nyttja ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in ”Särskild anmälningssedel”.

OBS! Betalning sker samtidigt med teckning och ska vara Arctic Securities tillhanda senast den 21 mars 2018.

För dig som inte äger aktier i A1M Pharma
Om du önskar teckna aktier i erbjudandet och ha dessa på en depå, på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring hos bank eller annan förvaltare ska teckning och betalning ske genom respektive förvaltare/bank/nätmäklare.
a. För att teckna aktier ska teckning/betalning ske genom instruktioner som du får från din förvaltare. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att teckna aktier, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt.

Om du har dina aktier i A1M Pharma på ett VP-konto ska du fylla i anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt. Anmälningssedeln ska vara Arctic Securities tillhanda senast den 21 mars 2018. Om du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota som ska betalas enligt anvisningar på denna.

Emissionen i sammandrag
• En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt med rätt till teckning av två (2) nya aktier
• Teckningskursen är 5,00 SEK per ny aktie
• Företrädesemissionen är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden upp till 62,2 MSEK, motsvarande 75 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till 5,1 procent från vissa aktieägare, däribland från samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt från Fredrik Olsson, som är delägare i Bolagets största aktieägare
• Bolaget tillförs vid full teckning cirka 83,0 MSEK före emissionskostnader

Tidsplan
2 mars 2018: Avstämningsdag för deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
7-19 mars 2018: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
7-21 mars 2018: Teckningsperiod
Omkring 27 mars 2018: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Asperia AB (Annika Espander) är strategisk rådgivare till Bolaget avseende bland annat finansieringsfrågor. Legal rådgivare till Bolaget är MAQS Advokatbyrå.

Prospekt, teaser och anmälningssedel
Prospekt innehållande fullständiga villkor och anvisningar, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga via Bolagets emissionssida (www.investerarbrevet.se/a1m), A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se), och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.
Alla pressmeddelanden