Pressmeddelande

24 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Läs hela rapporten

Med ”Bolaget” eller ”A1M Pharma” avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)
 • Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 691 SEK (-6 608).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,17).
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 38 % (84).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 54 615 448 utestående aktier per den 31 mars 2017. Notera att en företrädesemission och en sammanläggning av aktier registrerats hos Bolagsverket efter periodens utgång. Antalet aktier uppgår efter periodens utgång till 8 064 105 stycken.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017
 • A1M Pharma meddelar att rA1M visar mitokondrieskyddande effekt enligt preliminära resultat från prekliniska studier som utförts i samarbete med NeuroVive Pharmaceutical AB. Bolaget har även slutfört samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, vilket har inneburit ökad förståelse kring rA1Ms verkningsmekanismer och tillgång till nya djurmodeller.
 • A1M Pharma har med goda resultat planenligt genomfört initiala immunogenicitetsstudier i djurmodell för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™. Bolaget fortsätter nu att undersöka substansen under längre tidsperioder samt som en del i den kommande registreringsgrundande GLP-toxicitetsstudien.
 • Styrelsen för A1M Pharma beslutar att genomföra en emission om högst 122,9 MSEK av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt sammanläggning av aktier (1:20) villkorat godkännande vid extra bolagsstämma. Dessutom planeras en listning på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017.
 • A1M Pharmas tillverkningspartner har helt enligt tidsplan framgångsrikt tillverkat en första storskalig batch av den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™. Efter genomförda tester som visat på god kvalitet och renhet har A1M Pharma beslutat att denna batch skall användas i kommande GLP-toxicitetsstudier.
 • Bolaget håller extra bolagsstämma den 14 mars 2017 med anledning av styrelsens förslag till emission av units och sammanläggning av aktier. Samtliga beslut tas enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
 • A1M Pharma meddelar att preliminära data från en genomförd preklinisk långtidsstudie entydigt visar att den aktiva substansen i ROSGard™ har en stark skyddseffekt mot njurskador i samband med strålbehandling.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • A1M Pharmas emission av units genomförs med en teckningsgrad om 65,1 procent. Det innebär att bolaget tillförs 63 MSEK efter emissions- och garantikostnader om cirka 17 MSEK. Vid fullt utnyttjande av medföljande teckningsoptioner, med nyttjandeperioder 28 augusti – 8 september 2017 samt 27 november – 8 december 2017, kan bolaget tillföras ytterligare cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.
VD Tomas Eriksson kommenterar

I början av året kunde vi meddela att våra samarbeten med NeuroVive Pharmaceutical respektive Fred Hutchinson Cancer Research Center har givit goda resultat. Genom det förstnämnda samarbetet kunde vi påvisa att rA1M har en mitokondrieskyddande effekt, vilket stärker våra projekt inom njurskydd vid strålbehandling och havandeskapsförgiftning. Det är även ett styrkebesked för läkemedelsplattformen som helhet och våra möjligheter att nå framgång inom nya tillämpningsområden. Det andra samarbetet gav oss värdefull kunskap om A1Ms verkningsmekanismer samt tillgång till nya djurmodeller.

Vidare kunde vi delge marknaden att preliminära resultat från en preklinisk långtidsstudie i djurmodell visar att den aktiva substansen i vår läkemedelskandidat ROSGard™ har en god njurskyddande effekt i samband med den målsökande strålbehandlingen PRRT. Resultaten är mycket uppmuntrande inför våra kommande kliniska studier med ROSGard™.

De två viktigaste momenten som återstår innan vi kan ansöka om att inleda kliniska studier är storskalig tillverkning av ROSGard™ enligt gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP) samt slutförandet av prekliniska toxicitets- och säkerhetsstudier. Även inom dessa områden gjordes stora framsteg under kvartalet. Vi tillverkade en första storskalig batch av den aktiva substansen i ROSGard™ i februari, och denna batch visade så god kvalitet och renhet att den kommer att användas i kommande GLP-toxicitetsstudier. Det innebar att A1M Pharma som bolag uppnådde av mycket viktig milstolpe, då det ofta är utmanande att skapa en storskalig tillverkningsprocess för biologiska läkemedel. Vi kunde även meddela att initiala immunogenicitetsstudier i djurmodell för den aktiva substansen i ROSGard™ genomförts med gott resultat.

Nästa steg är att optimera tillverkningsprocessen ytterligare och färdigställa inför GMP-tillverkning samt att genomföra registreringsgrundande GLP-toxicitetsstudier. Vi ligger väl inom tidsramen för dessa moment och jag räknar med att vi kan uppdatera kring hur vårt prekliniska arbete fortlöper i närtid.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla som deltog i vår nyligen genomförda företrädesemission. Likviden gör att vi fortsatt kan sikta mot våra tidigare kommunicerade mål för 2017–2018: att inleda kliniska fas I/II-studier under 2018 samt att under slutet av året kunna presentera preliminära data som kan ligga till grund för slutförhandlingar om ett licensavtal inom njurskydd vid strålbehandling.

Med andra ord, fortsatt intensiva och spännande månader väntar!

Tomas Eriksson
VD, A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

Verksamheten bolagiserades 2008 och A1M Pharmas huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning samt behandling av njurskador. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från oxiderande giftiga ämnen och reparerar skadad vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolagets fokus innefattar även läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt skyddande funktion.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Intäkter och resultat

Intäkter

Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK, och moderbolaget 0 (0) KSEK, under årets första kvartal. Övriga rörelseintäkter för koncernen uppgår till 0 (0) KSEK och för moderbolaget till 0 (0) KSEK.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat för koncernen uppgick till -15 691 (-6 608) KSEK och för moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -15 420 (-6 485) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för det första kvartalet 2017 till -12 980 (-4 222) KSEK för koncernen. Moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -12 734 (-4 099) KSEK. Marknad/försäljningskostnader för koncernen uppgick för kvartalet till -1 702 (-1 487) KSEK, moderbolagets kostnader uppgick till -1 702 (-1 487) KSEK. De administrativa kostnaderna uppgick för det första kvartalet 2017 till -1 009 (-885) KSEK för koncernen och till -984 (-886) KSEK för moderbolaget. Kostnaderna är kopplade till Bolagets intensifierade utvecklingsarbete och industriella tillverkning av den aktiva läkemedelssubstansen som ingår i Bolagets läkemedelskandidat ROSGardTM.

Finansiell ställning

Den 31 mars 2017 uppgick koncernens soliditet till 38 (84) procent. Eget kapital uppgick per 2017-03-31 till 14 645 KSEK jämfört med 35 950 KSEK per samma datum föregående år. Motsvarande siffror för moderbolaget var 45 (92) procent respektive 19 910 (42 682) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2017 till 1 912 KSEK, jämfört med 10 069 KSEK per samma datum föregående år. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 31 mars 2017 till 38 841 KSEK jämfört med 42 583 KSEK föregående år.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde för kvartalet uppgick till -5 097 (-9 318) KSEK. Kassaflödet för moderbolaget uppgick under första kvartalet 2017 till -5 003 (-9 257) KSEK. Investeringarna uppgick för koncernen till -491 (-1 222) KSEK. Investeringarna för moderbolaget uppgick till -594 (-1 049) KSEK varav 0 (-21) KSEK avsåg materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Aktien

A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier till 54 615 448. Bolaget har under kvartalet genomfört en företrädesemission som efter registrering har ökat antalet aktier med 106 666 668 stycken. Bolaget har efter periodens utgång även genomfört en sammanläggning av aktier, innebärande att totalt antal aktier efter periodens utgång uppgår till 8 064 105 stycken.

Teckningsoptioner

I samband med nyemissionen som genomfördes i mars/april 2017 emitterades även 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 0,75 SEK per aktie. Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioderna 28 augusti – 8 september 2017 samt 27 november – 8 december 2017. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.

Finansiell rapportering i enlighet med IFRS

A1M Pharma upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Bolaget hänvisar till delårsrapport per 2015-06-30 (not 5) för effekterna av övergången till IFRS för koncernen och moderbolaget.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2017 2017-08-25

Delårsrapport 3, 2017 2017-11-22

Bokslutskommuniké, 2017 2018-02-23

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till mars 2017 till 8 (7), av vilka 4 (4) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett forskningsbolag som A1M Pharma kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se

Hemsida: www.a1m.se

Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.
Alla pressmeddelanden