Pressmeddelande

04 feb 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Läs som PDF

Prospektet avseende A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 70,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet avseende Företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (www.a1m.se) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77 Stockholm.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet
I prospektet framgår A1M Pharmas kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 30 november 2018. Den nya finansiella informationen återges nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 30 november 2018

(KSEK) Eget kapital och skulder 2018-11-30

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot säkerhet 0
Mot borgen 0
Blancokrediter 0
Summa kortfristiga räntebärande skulder 0

Långfristiga skulder
Mot säkerhet 0
Mot borgen 0
Blancokrediter 0
Summa långfristiga räntebärande skulder 0

Eget kapital
Aktiekapital 16 597
Reservfond 0
Andra reserver 9 359
Summa eget kapital 25 956

Nettoskuldsättning per 30 november 2018

(KSEK) Nettoskuldsättning 2018-11-30

A Kassa 0
B Likvida medel 5 486
C Lätt realiserbara värdepapper 0
D Summa likviditet (A+B+C) 5 486
E Kortsiktiga räntebärande fordringar 0
F Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0
G Kortfristig del av långfristiga skulder 0
H Andra kortfristiga skulder 0
I Kortfristig skuldsättning (F+G+H) 0
J Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -5 486
K Långfristiga skulder till kreditinstitut 0
L Emitterade obligationer 0
M Andra långfristiga skulder 0
N Långfristig skuldsättning (K+L+M) 0
O Nettoskuldsättning (J+N) -5 486

Tidplan
6 - 20 februari 2019: Teckningsperiod
6 - 18 februari 2019: Handel med uniträtter på Nasdaq First North
6 februari 2019 (tillsvidare): Handel med BTU till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Omkring 26 februari 2019: Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till A1M Pharma är Bird & Bird.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl 15:45 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i A1M Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i A1M Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
Alla pressmeddelanden