Pressmeddelande

27 aug 2019  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q2, 2019

Läs hela rapporten som PDF här.

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 028 KSEK (-14 784).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,71).

Första halvåret (2019-01-01 - 2019-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 973 KSEK (-29 890).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 SEK (-1,44).
  • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2019 till 75 (84) %.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 129 667 745 utestående aktier per den 30 juni 2019 (20 746 840).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Vd Tobias Agervald kommenterar

I början av april startade doseringen i den första kliniska studien av ROSgard™ - ett mycket betydelsefullt steg i A1M Pharmas utveckling. Fas 1a-studien utförs i friska försökspersoner och syftar till att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper. Vi ser fram emot att redan under hösten kunna ta del av resultaten av den inledande delen, där ROSgard ges i enstaka och ökande doser. Därefter följer nästa studiefas, där substansen kommer ges i upprepade och ökande doser. Denna del av studien förväntas kunna slutföras cirka tre månader efter starten.

Under kvartalet fortsatte samtidigt förberedelserna inför en fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Studien förväntas kunna inledas under andra kvartalet 2020. Den riktade nyemission som genomfördes i juni gör att bolaget nu har finansiella medel att förbereda och genomföra denna första patientstudie av ROSgard. Emissionen kunde genomföras till en teckningskurs i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de föregående 20 handelsdagarna och gav oss en rad nya långsiktiga och kapitalstarka ägare, bland annat Jan Ståhlberg, M2 Asset Management och Unionen.

Kort efter rapportperiodens utgång kunde vi meddela att det amerikanska patentverket avser bevilja bolagets patent som täcker den medicinska användningen av den aktiva substansen i ROSgard - ett välkommet besked som bidrar till ett robust immateriellt skydd på världens största läkemedelsmarknad. Vi ser nu fram emot att patentverket i USA även ska slutbehandla vår ansökan om substanspatent för ROSgard.

Det är bara drygt ett år sedan A1M Pharma kunde informera om resultaten från två av varandra oberoende prekliniska studier vilka visar att den aktiva substansen i ROSgard ger ett utmärkt skydd av njurarna när dessa utsätts för kraftig oxidativ stress - något som sker vid större kirurgiska ingrepp. Sedan dess har vi kunnat identifiera och implementera en tidseffektiv utvecklingsplan för vår läkemedelskandidat med ett tydligt fokus på akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Detta är ett kommersiellt attraktivt område som ligger mig varmt om hjärtat baserat på mina egna erfarenheter som specialistläkare inom njurmedicin. Efter ett omfattande arbete under 2019 har vi en bra finansiell situation, ett professionellt team på plats och fas 1-studien följer den uppsatta tidsplanen. Förutsättningarna är därmed goda att redan under nästa år kunna genomföra en första studie i patienter som löper hög risk att utveckla akut njurskada i samband med hjärtkirurgi. Denna studie är en signifikant milstolpe på vägen mot en större och robust effektstudie. Ett positivt utfall skulle vara ett mycket viktigt steg för A1M Pharma, eftersom behovet av ett läkemedel som kan skydda njurarna i samband med hjärtkirurgi är stort och betalningsviljan hög.

Tobias Agervald, vd, A1M Pharma AB


Alla pressmeddelanden