Aktieinformation

Aktieinformation

Guard Therapeutics International AB är sedan 20 juni 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market och handlas med kortnamnet GUARD (ISIN-kod: SE0009973357). Innan dess var bolaget listat på AktieTorget sedan 3 april 2013. Aktiekapitalet uppgår till 10 061 614,90 SEK fördelat på 503 080 745 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,02 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter ordinarie årsstämma. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till eventuell tilldelning tillfaller den som vid fastställd avstämningsdag har rätt till deltagande i bolagsstämman, d.v.s. var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Bolaget omfattas av Näringslivets Börskommittés (NBK:s) regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägarna i bolag anslutna till Nasdaq First North Growth Market (NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %.

Aktieägare

NamnAntal aktierAndel av kapital och röster (%)
STÅHLBERG, JAN

82 601 648

16,42%
M2 ASSET MANAGEMENT AB55 540 90011,04%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN46 666 6669,28%
SWEDBANK ROBUR HEALTHCARE33 333 3336,63%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

28 559 734

5,68%
STRAND SMÅBOLAGSFOND17 637 7863,51%
KARLSSON, AXEL13 827 5992,75 %

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

11 013 9412,19%
FUTUR PENSION5 600 0001,11%

ALLA MÖLLER AB

4 902 4820,97 %
ÖVRIGA203 396 65640,43%

TOTALT

503 080 745100 %

Översikt aktieägare 2023-09-30

Sidebar5

Newsroom

Mer om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer