Pressmeddelande

16 jun 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Listning av teckningsoptioner från och med 20 juni 2017 på Nasdaq First North

A1M Pharma AB (publ) meddelade den 15 juni 2017 att bolaget har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Idag meddelas det att bolagets teckningsoption (A1M TO) kommer att listas på Nasdaq First North från och med 20 juni 2017 – samma dag som för stamaktien. Handel i bolagets aktie och teckningsoption på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 19 juni 2017.

A1M Pharmas teckningsoption kommer fortsatt att handlas under kortnamnet A1M TO med nuvarande ISIN-kod SE0009773450. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Bolaget har 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner. 20 teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 15,00 SEK under perioderna 28 augusti – 8 september 2017 och 27 november – 8 december 2017. Bolaget tillförs vid full teckning 26,7 MSEK före emissionskostnader.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
Alla pressmeddelanden