Pressmeddelande

22 maj 2019  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q1, 2019

Läs som PDF.

Med ”Bolaget” eller ”A1M Pharma” avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 944 KSEK (-15 106).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-1,82).
 • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 69 (51) %.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 103 734 196 utestående aktier per den 31 mars 2019 (8 297 440).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Den 16 januari meddelade bolaget att Eddie Thordarson lämnar sin position som utvecklingschef, detta som en del av den anpassning av organisationen i samband med att läkemedelskandidaten ROSgardTM tar steget vidare in i den kliniska utvecklingsfasen.
 • I slutet av januari meddelade Magnus Precht, som föreslagits till ny styrelseledamot i bolaget, att han inte längre står till förfogande för inval.
 • Vid en extra bolagsstämma den 24 januari beslutades om att genomföra en företrädesemission i enlighet med styrelsens tidigare kommunicerade förslag. Samtidigt utsågs Magnus Gram till ny styrelseledamot.
 • Med anledning av den då pågående nyemissionsprocessen beslutade styrelsen den 25 januari att senarelägga bolagets bokslutskommuniké till den 20 mars 2019.
 • I början av februari offentliggjordes ett emissionsprospekt och ny finansiell information.
 • Den 26 februari meddelade A1M Pharma att bolagets företrädesemission tecknats till 75 procent med och utan stöd av uniträtter innebärande att de parter som ingick toppgarantiåtagande tilldelas units motsvarande ett ägande om cirka 20 procent av bolaget efter företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 70,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 21 mars meddelades att bolaget har initierat en fas 1-studie av ROSgard™ i syfte att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 9 april meddelade bolaget att den första försökspersonen har doserats i en fas 1-studie av ROSgard™
 • Den 26 april kallades bolagets aktieägare till årsstämma som hålls den 29 maj 2019 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.
 • Den 2 maj meddelades, i enlighet med tidigare kallelse till den ordinarie bolagsstämman i A1M Pharma, att Göran Forsberg och Johannes Hulthe nominerats som nya ledamöter i bolagets styrelse.
 • Den 13 maj meddelades att bolaget förstärkt sin organisation inför den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard™. Magnus Gram har utsetts till Chief Scientific Officer, Ronny Renfurm har anlitats som ansvarig för klinisk utveckling, Fredrik Lehmann som CMC-rådgivare och Elisabeth Augustsson som regulatorisk rådgivare. Vidare meddelas att Gunnar Telhammar efterträder Fredrik Werner som Chief Financial Officer.

Vd Tobias Agervald kommenterar

Den 21 mars 2019 var en av de hittills mest betydelsefulla dagarna för A1M Pharma sedan bolaget grundades. Efter många år av prekliniskt utvecklingsarbete och omfattande förberedelser kunde vi meddela att den första kliniska studien av läkemedelskandidaten ROSgard™ hade inletts. Syftet med studien är att dokumentera säkerhetsprofilen och de farmakokinetiska egenskaperna i friska försökspersoner. I en inledande fas ges enstaka och ökade doser och i den efterföljande fasen ges upprepade och ökade doser.

Studien fortlöper enligt plan och resultaten från den första fasen beräknas bli tillgängliga i oktober. Vi är redan engagerade i förberedelserna inför nästa viktiga steg i utvecklingen av ROSgard – en fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi.

Finansieringen av fas 1-studien i friska försökspersoner säkrades i början av året genom en framgångsrik nyemission där endast 20 procent av utställda emissionsgarantier behövde utnyttjas. De tillförda medlen från emissionen kommer dessutom att möjliggöra ett fortsatt arbete för att etablera en kostnadseffektiv storskalig produktion av en optimal läkemedelsformulering. Fortsatta framgångar inom detta område innebär betydande fördelar i den framtida kliniska utveckligen av ROSgard.

Under det gångna kvartalet har vi fortsatt anpassningarna av vår organisation till den nya fas som A1M Pharma nu befinner sig i. Detta har bland annat resulterat i att vi efter utgången av rapportperioden kunde presentera en rad erfarna personer som förväntas få en central betydelse för den fortsatta utvecklingen av ROSgard. Bolagets behov av kompetens inom områdena klinisk läkemedelsutveckling, produktionsfrågor och regulatory affairs är därmed nu väl tillgodosedda.

Under ett och samma kvartal har vi säkrat finansieringen av den första kliniska studien med ROSgard, erhållit myndighetsgodkännande och startat fas 1-studien som fortlöper helt enligt den tidigare kommunicerade tidplanen. Jag ser fram emot att tillsammans med A1M Pharmas förstärkta team fortsätta vårt angelägna arbete för att i framtiden kunna erbjuda en behandling mot akuta njurskador – ett potentiellt livshotande och resurskrävande problem som jag i min tidigare roll som specialistläkare upplevt på nära håll.

- Tobias Agervald, vd A1M Pharma AB

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport, 2019 2019-08-28

Delårsrapport 3, 2019 2019-11-20

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 29 maj 2019. Årsredovisningen är tillgänglig för nedladdning på A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se).

Lund, 22 maj 2019

Anders Ermén
Styrelsens ordförande

Cristina Glad
Styrelseledamot

Magnus Gram
Styrelseledamot

Tobias Agervald

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd

Telefon: 046-286 50 30

E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden