Pressmeddelande

31 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma senarelägger datum för årsstämma till den 16 maj 2017

A1M Pharma AB har tidigare meddelat att bolagets årsstämma för 2017 kommer att hållas i Lund den 27 april 2017. På grund av den rådande företrädesemissionen har A1M Pharma beslutat att senarelägga årsstämman till den 16 maj 2017. Till följd kommer även bolagets årsredovisning för 2016 att senareläggas och publiceras i samband med kallelsen till årsstämman 2017.

Ny kallelse till årsstämman kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande samt utfärdas i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida senast fyra veckor före stämman. Exakta tider, lokal samt hur anmälan sker kommer att framgå i kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
Alla pressmeddelanden