Pressmeddelande

15 aug 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma prioriterar indikationen akut njurskada i den fortsatta utvecklingen av ROSgard™ baserat på positiva prekliniska data

Läs PDF

A1M Pharma meddelar idag att bolaget beslutat prioritera indikationen akut njurskada i samband med hjärtkirurgi i den långsiktiga kliniska utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten ROSgard™. Detta baserat på nyligen kommunicerade positiva resultat från prekliniska studier i relevanta försöksmodeller. Efter genomförandet av en fas I-studie i friska frivilliga, från vilken resultat förväntas under första halvåret 2019, planeras en fas Ib-studie i denna patientgrupp för att studera säkerhet och utvärdera farmakodynamiska effekter.

Arbetet med att förbereda den kliniska utvecklingen inom indikationerna havandeskapsförgiftning och PRRT (njurskydd vid strålbehandling) kommer att fortsätta, men med lägre prioritet än tidigare. Att ta fram en ny behandling mot havandeskapsförgiftning kvarligger som ett av företagets långsiktiga mål.

– Som tidigare meddelat har A1M Pharma arbetat med att utvärdera ytterligare potentiella indikationer där ROSgards vävnadsskyddande effekter kan komma till sin rätt. Efter att ha tagit del av tydliga och positiva resultat från två av varandra oberoende prekliniska försök inom området akuta njurskador, har det varit ett lätt beslut för styrelsen att göra en omprioritering i bolagets långsiktiga kliniska utvecklingsprogram, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

– Det saknas idag specifika läkemedelsbehandlingar mot akuta njurskador, en indikation där det bedöms finnas ovanligt goda förutsättningar att snabbt kunna dokumentera klinisk effekt. Dessutom är den kommersiella potentialen är betydande och den regulatoriska utvecklingsvägen är väldefinierad, kommenterar A1M Pharmas tillträdande medicinska chef Tobias Larsson Agervald.

Utformningen, kostnaden samt tidslinjerna för den sedan tidigare planerade Fas I-studien påverkas inte av denna omprioritering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl 11.45.
Alla pressmeddelanden