Pressmeddelande

22 nov 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller besked om kommande godkännande av patent i USA

Läs som PDF

A1M Pharma har erhållit besked om ett kommande godkännande av bolagets patentansökan med titeln ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” från det amerikanska patentverket, USPTO. Patentgodkännandet utvidgar A1M Pharmas immateriella skydd för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar med det kroppsegna proteinet A1M. Patentet kommer att vara giltigt till och med 2035.

– Det är mycket positivt att vi ytterligare stärker vårt patentskydd i USA – världens största läkemedelsmarknad. Proteinet A1M, vilket är den aktiva beståndsdelen i läkemedelskandidaten ROSgard™, har ett brett användningsområde och det är därför viktigt inför framtiden att vi stärker det immateriella skyddet inom områden där vår forskning visat att proteinet har en positiv effekt, säger A1M Pharmas vd, Tomas Eriksson.

Mitokondrierelaterade sjukdomar uppkommer till följd av nedsatt funktion i de mitokondrier som finns i kroppens celler. Dessa mitokondrier fungerar som cellernas ”kraftverk”, och en nedsatt funktion drabbar främst energikrävande organ som hjärna, lever, skelettmuskler, njurar samt det endokrina och det respiratoriska systemet. Det aktuella patentet är dock inte begränsat till ovan nämnda sjukdomar, utan gäller även för behandling av övriga mitokondrierelaterade sjukdomar.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
A1M Pharma driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en förenklad sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

Region/Land

Patent för
medicinsk användning av A1M


Patent för
diagnostik & behandling


havandeskapsförgiftning

Patent för behandling mitokondrierelaterade sjukdomar

JapanJaAustralien

Ja

Ja

Ja

Europa*

Ja

Ja

Ja

RysslandJaMexikoJaNya ZeelandJa

Ja

KinaJa**Hong KongJa**Singapore

Ja

SydafrikaJaSydkoreaJaUSAJa

Ja

KanadaJa

* Inkluderar Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz/Lichtenstein, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.
** Patent erhållet för diagnostik, ej behandling.

Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av följande patent:
• ”Medical use of A1M” (Patent rörande medicinsk användning av A1M)
• ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent rörande diagnostik av havandeskapsförgiftning)
• ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent rörande diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning)
• ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” (patent rörande behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar)

Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl 15:15 CET.
Alla pressmeddelanden