Pressmeddelande

05 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 7 april 2017. Emissionen tecknades till 65,1 %, motsvarande 80,0 MSEK. Units benämns betalda tecknade units (BTU). Företrädesemissionen är nu registrerad hos bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 9 maj 2017. Avstämningsdag är den 11 maj 2017, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

A1M Pharma kommer efter omvandling av BTU att ha 161 282 116 utelöpande aktier och 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2017.

En (1) teckningsoption av serie 2017 ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 0,75 SEK under perioderna 28 augusti – 8 september 2017 respektive 27 november – 8 december 2017. Efter avstämningsdagen den 11 maj kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner och de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto den 15 maj 2017. Första handelsdag på Aktietorget för nyemitterade aktier och teckningsoption av serie 2017 är 15 maj 2017.

Sammanläggning av aktier och listbyte till Nasdaq First North
Bolaget har beslutat genomföra en sammanläggning av aktier 1:20, det vill säga 20 aktier till en (1), vilket är planerat att genomföras under vecka 21. Därefter avser Bolaget ansöka om listning på Nasdaq First North med planerad handelsstart under vecka 24. Detta kommer att meddelas i ett särskilt pressmeddelande.

ISIN-kod för aktie A1M Pharma, kortnamn A1M: SE0005876828
ISIN-Kod för BTU A1M Pharma, kortnamn A1M BTU: SE0009773435
ISIN-kod för TO i A1M Pharma, kortnamn A1MTO: SE0009773450

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
Alla pressmeddelanden