Pressmeddelande

02 maj 2019

Nya styrelseledamöter i A1M Pharma föreslås till inval vid ordinarie bolagsstämma den 29 maj 2019

A1M Pharma meddelar idag, i enlighet med kallelsen till den ordinarie bolagsstämman i A1M Pharma den 29 maj 2019, att två nya ledamöter nominerats till A1M Pharmas styrelse. Nomineringarna sker som ett led i det pågående strategiska arbetet för att förstärka bolagets kompetens inom klinisk utveckling. Detta mot bakgrund av att läkemedelskandidaten ROSgard™ nyligen tagit det viktiga steget in i fas 1. De föreslagna ledamöterna, Göran Forsberg, vd för Cantargia AB, och Johannes Hulthe, vd för Antaros Medical AB, bedöms kunna bidra med viktig kompetens och erfarenhet för att maximera värdeskapandet under den fortsatta utvecklingen av ROSgard.

Läs PDF.

Göran Forsberg, född 1963, är vd för Cantargia AB, teknologie doktor i biokemi, docent och har författat över 40 vetenskapliga publikationer. Forsberg har under de senaste 30 åren innehaft olika positioner inom forskning, utveckling, affärsutveckling och investerarrelationer på läkemedels- och bioteknikföretag, bland annat på KabiGen, Pharmacia, Active Biotech och University of Adelaide, Australien. Han har stor erfarenhet av att leda läkemedelsutveckling och kliniska prövningar med speciellt fokus på onkologi, och är för närvarande styrelseledamot i Isogenica Ltd. Göran Forsberg äger 25 000 aktier i A1M Pharma AB, och är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Johannes Hulthe, född 1970, är vd för Antaros Medical AB och docent i kardiovaskulär prevention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hulthe har 18 års erfarenhet från läkemedelsbranschen omfattande alla faser av läkemedelsutveckling från idékoncept, target identifiering/validering, preklinisk utveckling, translationell medicin och biomarkörsutveckling, tidig klinisk utveckling och proof of concept till klinisk utveckling, regulatoriskt godkännande och life cycle management. Han har en stark vetenskaplig bakgrund inom områdena ateroskleros, dyslipidemi och diabetes, och har publicerat mer än 80 vetenskapliga artiklar. Före det att han medgrundade Antaros Medical 2014 var Hulthe VP Clinical Development för kardiovaskulära, metabola och renala sjukdomar på AstraZeneca där han ansvarade för alla kliniska program från Fas III genom regulatoriskt godkännande och life cycle management. Pågående uppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i Antaros Renostic AB, styrelseledamot och vd i Antaros Medical AB och Antaros Holding AB samt styrelseledamot i Metynex Pharmaceuticals AB. Hulthe äger inga aktier i A1M Pharma AB. Han är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

– Vi är glada över att ha kunnat nominera Göran Forsberg och Johannes Hulthe till styrelsemedlemmar i A1M Pharma. Deras samlade kompetens med lång och gedigen erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling inom både stora och små läkemedelsbolag samt medicinsktekniska bolag bedöms vara av stort värde för bolaget och styrelsens fortsatta arbete, säger Anders Ermén, styrelseordförande, A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ermén, styrelseordförande
Telefon: 046-286 50 30
E-post: anders.ermen@gmail.com

Om A1M Pharma

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden