Pressmeddelande

05 mar 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 7 mars

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Läs prospektet genom att klicka här

Styrelsen i A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma i Bolaget den 23 februari 2018 (”Företrädesemissionen”).

Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns idag tillgängligt på A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

Direktregistrerade aktieägare (de som har sina aktier på ett VP-konto) kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning per post. Förvaltarregistrerade aktieägare (de som har sina aktier på en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring) kommer att tillsändas informationsfolder per post.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; backoffice.se@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77 Stockholm.

Emissionen i sammandrag
• En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt med rätt till teckning av två (2) nya aktier
• Teckningskursen är 5,00 SEK per ny aktie
• Företrädesemissionen är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden upp till 62,2 MSEK, motsvarande 75 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till 5,1 procent från vissa aktieägare, däribland från samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt från Fredrik Olsson, som är delägare i Bolagets största aktieägare
• Bolaget tillförs vid full teckning cirka 83,0 MSEK före emissionskostnader

Tidsplan
2 mars 2018: Avstämningsdag för deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
7-19 mars 2018: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
7-21 mars 2018: Teckningsperiod
Omkring 27 mars 2018: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Asperia AB (Annika Espander) är strategisk rådgivare till Bolaget avseende bland annat finansieringsfrågor. Legal rådgivare till Bolaget är MAQS Advokatbyrå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i A1M Pharma AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i A1M Pharma AB kommer endast att ske genom det prospekt som A1M Pharma AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av A1M Pharma AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från A1M Pharma AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018 kl 17.45.
Alla pressmeddelanden