Pressmeddelande

07 nov 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: ROSgard™ skyddar benmärg vid strålbehandling – patentansökan inlämnad

A1M Pharma meddelar att läkemedelskandidaten ROSgard visar tydlig benmärgsskyddande effekt vid strålbehandling i bolagets prekliniska studier, utöver redan påvisad skyddseffekt för njurarna. Bolaget har därför inlämnat en patentansökan och kommer att inkludera biomarkörer för benmärgsskydd i bolagets planerade kliniska program för ROSgard.

 

I samband med strålbehandling utsätts patienten för betydande påfrestningar då radioaktiva ämnen som används för att behandla cancertumörer även kan ge upphov till allvarliga skadeverkningar. Njurarna och benmärgen är de mest utsatta organen, och skaderisken för dessa organ utgör en avgörande begränsningsfaktor idag. Det gäller såväl den totala strålningsdos som kan ges till patienten samt väntetiden mellan strålbehandlingar.

 

 A1M Pharma planerar att inleda kliniska studier av njurskydd vid strålbehandling under det första kvartalet 2018 och under de pågående prekliniska studierna, som är i sitt slutskede, har data visat en tydlig skyddseffekt även på benmärg.

 

 Mot bakgrund av denna viktiga upptäckt har bolaget inlämnat en patentansökan med sikte på att erhålla patentskydd på ett flertal viktiga marknader. Upptäckten bedöms vara ett betydande framsteg för utvecklingen av A1M-baserade läkemedelsbehandlingar.

 

 – Att vår läkemedelskandidat verkar kunna skydda mot två av de mest centrala skadeverkningarna som uppstår vid strålbehandling är synnerligen glädjande. Upptäckten stärker ytterligare vår tro på att vi har möjlighet att bidra till förbättrade strålbehandlingsrutiner samtidigt som patienten kan skyddas mot allvarliga skadeverkningar, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

 

 – Med dessa data ser vi nu över designen av det planerade kliniska programmet för ROSgard™, för att inkludera även biomarkörer för benmärgsskydd vid strålbehandling. För behandlande läkare är benmärgsskydd en viktig faktor. Om man kan skydda benmärgen under strålning kan det bli möjligt att genomföra fler strålbehandlingar under kortare tid, vilket kan leda till en mer effektiv behandling. Att lägga till dessa biomarkörer påverkar inte tidslinjen för våra planerade kliniska studier, utan förberedelserna fortlöper helt i enlighet med kommunicerad plan, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

 

 Om PRRT

Den målsökande strålbehandlingen PRRT, som framförallt används för behandling av neuroendokrina cancertumörer (NETs) som kan sprida sig i mag-/tarmkanalen och lungorna, belastar kraftigt patientens njurar med risk för allvarliga njurskador som följd. Njurskador tillsammans med skador på benmärg är det som begränsar den maximala stråldosen som kan användas både vid enskilda strålbehandlingar och totalt, samt även frekvensen av behandlingarna. Ofta visar sig inte eventuella njurskador förrän flera månader efter behandlingstillfället. A1M Pharma utvecklar därför läkemedelskandidaten ROSgard™ för att ges vid varje strålningstillfälle i syfte att skydda njurarna från potentiella skador. Den första kliniska studien är planerad att inledas under det första kvartalet 2018.

 

 För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se


Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.


Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl 08.30.

Alla pressmeddelanden