Pressmeddelande

13 apr 2017  ·  Regulatorisk information

Utfall av A1M Pharmas företrädesemission

A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 14 mars 2017. 24 217 281 units tecknades med betalning med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 44,3 procent av företrädesemissionen, och 7 046 515 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande 12,9 procent av emissionen. Därutöver tecknades 4 291 760 units av emissionens garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande 7,9 procent av emissionen. Företrädesemissionen har således tecknats till 65,1 procent motsvarande 35 555 556 units.

Varje (1) unit består av tre (3) aktier à 0,75 SEK och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2017 med rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 0,75 SEK under perioderna 28 augusti - 8 september 2017 respektive 27 november - 8 december 2017. Bolaget tillförs totalt 80 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 17 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs bolaget ytterligare cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.

– Jag vill varmt tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i denna företrädesemission och därmed visat sitt stöd för A1M Pharmas verksamhet. Vi kan nu färdigställa bolagets planerade prekliniska aktiviteter under 2017 och därefter ta vår läkemedelskandidat ROSGardTM in i klinisk fas enligt den offensiva plan som presenterades i prospektet, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Bolaget räknar med att emissionslikviden kommer att vara tillräcklig för att finansiera återstående prekliniska säkerhetsstudier med ROSGardTM och storskalig tillverkning av läkemedelskandidaten i enlighet med Good Manufacturing Practice, samt inledande kliniska studier med ROSGardTM inom skydd mot njurskador i samband med strålbehandling, Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT). Likviden kommer även att användas till planering inför klinisk fas I/II inom havandeskapsförgiftning samt fortsatt arbete inom Bolagets projekt i tidig preklinisk fas.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare och garant.

Antal aktier och aktiekapital
Antalet aktier i A1M Pharma ökar genom emissionen med 106 666 668 aktier från 54 615 448 till 161 282 116 aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 266 666,72 SEK från 2 184 617,92 SEK till 6 451 284,64 SEK. Därutöver nyemitteras 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017 i anledning av nyemissionen som, vid fullt utnyttjande, kan komma att öka aktiekapitalet med ytterligare 1 422 222,24 SEK till 7 873 506,88 SEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner av serie 2017. Detta beräknas ske under vecka 19 med handel på Aktietorget.

Sammanläggning av aktier och listbyte till Nasdaq First North
Bolaget har beslutat genomföra en sammanläggning av aktier 1:20, det vill säga 20 aktier till en (1), vilket är planerat att genomföras under vecka 21. Därefter avser Bolaget att ansöka om listning på Nasdaq First North med planerad handelsstart under vecka 22. Detta kommer att meddelas i särskild pressrelease.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2017.
Alla pressmeddelanden