Pressmeddelande

15 jun 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North – Handelsstart 20 juni 2017

A1M Pharma AB (publ) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är den 20 juni 2017. Handel i bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 19 juni 2017.

– Noteringen på Nasdaq First North är ett viktigt steg för vår pågående expansion och ambition om en internationell profilering. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget. Jag vill även passa på att tacka Aktietorget för ett givande samarbete under åren som gått, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

A1M Pharma kommer fortsatt att handlas under kortnamnet A1M med nuvarande ISIN-kod SE0009973357. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North har bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på A1M Pharmas hemsida, www.a1m.se.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017.
Alla pressmeddelanden