Pressmeddelande

01 nov 2019  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics teckningsoptioner av serie 2019 utnyttjades till 88 procent

Läs som PDF.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Teckningsoptioner av serie 2019 i Guard Therapeutics International AB (publ) (“Guard Therapeutics”) utnyttjades till 88,4 procent vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 24,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Teckningsoptionerna gavs ut i samband med företrädesemissionen som Bolaget genomförde under första kvartalet 2019.

Aktiekapitalet i Guard Therapeutics kommer efter registrering av teckningsoptionsnyttjandet hos Bolagsverket att öka med 489 128,22 SEK från 2 593 354,90 SEK till 3 082 483,12 SEK, genom 24 456 411 nyemitterade aktier, motsvarande en utspädning om cirka 15,9 procent.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Guard Therapeutics är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Guard Therapeutics är Setterwalls Advokatbyrå AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard™ har i flera prekliniska studier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Guard Therapeutics International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019.

Alla pressmeddelanden