Pressmeddelanden


03 jul 2024  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 3 juli 2024 och offentliggörande av preliminär tidsplan för kompensationsemission

Idag, den 3 juli 2024, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Läs mer
17 jun 2024  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org.nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, våning 8, Stockholm, onsdagen den 3 juli 2024 kl. 13.00.

Läs mer
17 jun 2024  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics genomför en riktad nyemission om cirka 60 miljoner kronor och avser att genomföra en kompensationsemission

Läs mer
27 maj 2024

Guard Therapeutics forskning publicerad i American Journal of Physiology – Renal Physiology

Guard Therapeutics meddelar idag att den vetenskapliga tidskriften American Journal of Physiology – Renal Physiology har publicerat en artikel som summerar viktiga prekliniska resultat av bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035. Resultaten visar genomgående positiva effekter av RMC-035 i ett stort antal modeller för njurskada och ger ett tydligt stöd för dess fortsatta kliniska utveckling som njurskyddande behandling vid öppen hjärtkirurgi.

Läs mer
08 maj 2024  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 8 maj 2024

Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Läs mer
08 maj 2024  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2024

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
17 apr 2024  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics publicerar årsredovisning 2023

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2023.

Läs mer
15 apr 2024  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics erhåller första regulatoriska godkännandet av fas 2b-studien POINTER

Guard Therapeutics meddelar idag att läkemedelsmyndigheten Health Canada har godkänt bolagets ansökan om att inkludera patienter i Kanada i sin kliniska fas 2b-studie av RMC-035 som njurskyddande behandling vid öppen hjärtkirurgi.

Läs mer
08 apr 2024  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org.nr 556755-3226, kallas till årsstämma i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, våning 8, Stockholm, onsdagen den 8 maj 2024 kl. 13.00.

Läs mer
21 feb 2024  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
31 jan 2024

Guard Therapeutics presenterade utvecklingsstrategi och nya prekliniska resultat på R&D Update

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolaget genomfört en digital R&D Update den 30 januari 2024. Presentationen inkluderade en uppdatering kring kommande utvecklingssteg för läkemedelskandidaten RMC-035 samt framsteg inom den prekliniska utvecklingsplattformen av nya så kallade peptider avsedda för kronisk behandling. En inspelning av presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
18 jan 2024

Guard Therapeutics bjuder in till R&D Update den 30 januari

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolaget arrangerar en digital R&D Update den 30 januari 2024 kl. 14:00-15:30. Bolaget kommer att diskutera resultaten från den genomförda fas 2-studien AKITA och den fortsatta utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten RMC-035, samt även presentera nya prekliniska resultat från bolagets peptidplattform. Förutom Guard Therapeutics vd Tobias Agervald och Chief Medical Officer Michael Reusch medverkar även Dr David Goldsmith, adjungerad professor i njurmedicin vid King’s College i London, som bland annat kommer ge ett externt perspektiv på AKITA-resultaten.

Läs mer
15 jan 2024  ·  Regulatorisk information

FDA ger Guard Therapeutics positiv återkoppling gällande fortsatt utvecklingsplan för RMC-035

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) gett positiv återkoppling avseende den fortsatta utvecklingen av bolagets ledande läkemedelskandidat RMC-035 inom öppen hjärtkirurgi. Nästa utvecklingssteg inbegriper en fas 2b-studie i syfte att identifiera en optimal dosering av RMC-035. Fas 2b-studien förväntas också möjliggöra den mest effektiva utformningen av en efterföljande registreringsgrundande fas 3-studie.

Läs mer
11 dec 2023  ·  Regulatorisk information

Styrelsen i Guard Therapeutics International AB (publ) fastställer avstämningsdag för beslutad sammanläggning av aktier

Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 november, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 18 december 2023.

Läs mer
07 dec 2023

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2024

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut.

Läs mer
27 nov 2023  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 27 november 2023

Idag, den 27 november 2023, hölls en extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Läs mer
10 nov 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2023

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
24 okt 2023  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2023 kl. 10.30 i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, vån 8, Stockholm.

Läs mer
23 okt 2023

Guard Therapeutics presenterar “late breaking clinical trial abstract” på ASN Kidney Week 2023

Guard Therapeutics (GUARD), ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolagets "late breaking clinical trial abstract" har valts ut för presentation vid American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week i Philadelphia i november 2023. Abstractet behandlar resultaten från den kliniska fas 2-studien AKITA som utvärderar företagets ledande läkemedelskandidat RMC-035 som en njurskyddande terapi vid öppen hjärtkirurgi.

Läs mer
28 sep 2023

Guard Therapeutics ger fördjupad information om utvecklingsstrategin för RMC-035

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, lämnade idag ytterligare information avseende den fortsatta utvecklingsstrategin för läkemedelskandidaten RMC-035. Ett rådgivande möte med det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) planeras för att diskutera optimering av dos samt ramverket för en registreringsgrundande studie. Utvecklingsstrategin baseras på de nyligen presenterade top line-resultaten från fas 2-studien AKITA, som visade statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta njurskyddande effekter av RMC-035 efter öppen hjärtkirurgi.

Läs mer
19 sep 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics rapporterar robust effekt av RMC-035 i Fas 2 (AKITA) och avancerar kliniska utvecklingsprogrammet

Läs mer
24 aug 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-juni 2023

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
14 jul 2023

Sista patientbesöket genomfört i Guard Therapeutics kliniska fas 2-studie AKITA

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att den sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) i den kliniska fas 2-studien AKITA nu har genomförts. Studien syftar till att utvärdera den njurskyddande effekten av läkemedelskandidaten RMC-035 i samband med öppen hjärtkirurgi. Denna milstolpe innebär att samtliga patienter i studien har följts upp i 90 dagar efter operation. Så kallade top line-resultat från studien förväntas kunna kommuniceras under hösten 2023 och inbegriper sålunda effekt och säkerhet av RMC-035 under hela uppföljningstiden.

Läs mer
14 jun 2023

Studieresultat med Guard Therapeutics RMC-035 inom njurtransplantation bekräftar tidigare positiva dataanalyser

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, presenterar idag fullständiga resultat från bolagets kliniska fas 1b-studie av läkemedelskandidaten RMC-035 i patienter som genomgår njurtransplantation. Studiens resultat bekräftar tidigare positiva preliminära dataanalyser och visar gynnsamma farmakokinetiska egenskaper hos RMC-035 utan några allvarliga biverkningar kopplade till studieläkemedlet.

Läs mer
09 maj 2023  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 9 maj 2023

Idag, den 9 maj 2023, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
09 maj 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2023

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
08 maj 2023  ·  Regulatorisk information

JUSTERINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Inför årsstämman i Guard Therapeutics AB den 9 maj 2023 har valberedningen meddelat bolaget att valberedningen har justerat sitt förslag avseende val av styrelse. Vidare har styrelsen beslutat att inte genomföra den planerade sammanläggningen av aktier varför förslagen relaterade till sammanläggningen har återkallats.

Läs mer
02 maj 2023

Guard Therapeutics ger uppdaterad information kring fas 2-studien AKITA

Guard Therapeutics [GUARD] ger idag uppdaterade tidslinjer och ytterligare detaljer kring planen framåt avseende dataanalyser i den kliniska fas 2-studien AKITA, som syftar till att utvärdera den njurskyddande effekten av läkemedelskandidaten RMC-035 i samband med öppen hjärtkirurgi. Den tidigare rapporterade interimanalysen fokuserade på akuta behandlingseffekter inklusive förekomst av akut njurskada inom 72 timmar. Datainsamling och analys för effektutvärdering fortsätter planenligt i 90 dagar för patienter i studien.

Läs mer
14 apr 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics stänger sin kliniska fas 2-studie AKITA efter rekommendation från oberoende expertkommitté

Guard Therapeutics [GUARD] meddelar idag att en extern och oberoende expertkommitté (så kallad Data Monitoring Committee) rekommenderar att bolaget avslutar sin pågående kliniska fas 2-studie AKITA i förtid. Rekommendationen bygger på resultaten från en planerad interimanalys avseende både effekt och säkerhet av läkemedelskandidaten RMC-035 utifrån data från hälften av de totalt planerade 268 patienterna.

Läs mer
12 apr 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics publicerar årsredovisning 2022

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.

Läs mer
05 apr 2023  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till årsstämma på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm, tisdagen den 9 maj 2023 kl. 10.30.

Läs mer
16 mar 2023

Guard Therapeutics presenterar positiva kliniska data med RMC-035 hos patienter som genomgår njurtransplantation

Guard Therapeutics [GUARD] meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas 1b-studie av läkemedelskandidaten RMC-035 i patienter som genomgår njurtransplantation. Studien uppfyllde sitt primära mål och visade goda farmakokinetiska egenskaper hos RMC-035 i denna patientgrupp samt en gynnsam säkerhetsprofil.

Läs mer
24 feb 2023  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 24 februari 2023

Idag, den 24 februari 2023, hölls en extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
22 feb 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
20 feb 2023

Resultat från Guard Therapeutics fas 1b-studie i hjärtkirurgi publicerade i Kidney International Reports

Guard Therapeutics [GUARD] meddelar idag att studieresultaten från bolagets kliniska fas 1b-studie av RMC-035 i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Kidney International Reports. Fas 1b-studien uppfyllde sitt primära mål och har legat till grund för bolagets pågående kliniska fas 2-studie AKITA.

Läs mer
16 feb 2023

Första patienten i USA doserad i Guard Therapeutics fas 2-studie AKITA

Guard Therapeutics [GUARD] meddelar idag att den första patienten i USA har doserats med studieläkemedel inom ramen för den pågående globala kliniska fas 2-studien AKITA. Studien syftar till att utvärdera den njurskyddande effekten av RMC-035 i patienter som löper ökad risk att utveckla akuta njurskador i samband med öppen hjärtkirurgi.

Läs mer
10 feb 2023

Hälften av patienterna har doserats i fas 2-studien AKITA

Guard Therapeutics [GUARD] meddelar idag att 134 av de totalt planerade 268 patienterna har doserats i den globala randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade kliniska fas 2-studien AKITA. Studien har utformats för att utvärdera den njurskyddande effekten hos läkemedelskandidaten RMC-035 i samband med öppen hjärtkirurgi. En oberoende expertkommitté kommer att genomföra en interimanalys med syfte att i april inkomma med en rekommendation gällande studiens fortsatta utformning.

Läs mer
07 feb 2023  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, vån 8, Stockholm.

Läs mer
09 jan 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics erhåller patentgodkännande för RMC-035 i Kina

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett godkännande från det kinesiska patentverket China National Intellectual Property Administration för sin patentansökan nr. 201780018244.4 som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat RMC-035 som produkt.

Läs mer
20 dec 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2023

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut.

Läs mer
13 dec 2022  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 13 december 2022

Idag, den 13 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
16 nov 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
10 nov 2022  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022.

Läs mer
10 nov 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 120 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma

Läs mer
10 nov 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 115 MSEK

Läs mer
08 nov 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics beviljas Fast Track designation från FDA för RMC-035

Guard Therapeutics meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) har beviljat Fast Track designation för bolagets läkemedelskandidat RMC-035 (ROSgard) avseende behandling för att reducera risken för irreversibel förlust av njurfunktion, behov av dialysbehandling eller död efter öppen hjärtkirurgi hos patienter med förhöjd risk för akuta njurskador. Fast Track designation är ett myndighetsprogram som utformats för att påskynda registreringsprocessen i USA och ges till läkemedelsprojekt för att säkerställa att nya behandlingar kan tillgängliggöras snabbare för patienter med allvarliga sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov.

Läs mer
10 okt 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics erhåller IND-godkännande från FDA för RMC-035

Guard Therapeutics meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) har beviljat bolagets IND-ansökan (Investigational New Drug) för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Godkännandet gör det möjligt att bredda det kliniska utvecklingsprogrammet för RMC-035 till USA, inklusive den pågående globala, placebokontrollerade, fas-2 studien AKITA inom hjärtkirurgi.

Läs mer
23 sep 2022

Presentationerna från Guard Therapeutics kapitalmarknadsdag finns nu tillgängliga på bolagets hemsida

Guard Therapeutics genomförde den 21 september 2022 en kapitalmarknadsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm för att ge en uppdatering kring bolagets utvecklingsprojekt samt den kliniska strategin för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Presentationerna spelades in och finns nu tillgängliga på bolagets hemsida.

Läs mer
05 sep 2022

Första njurtransplanterade patienten doserad med Guard Therapeutics läkemedelskandidat RMC-035

Guard Therapeutics meddelar idag att den första patienten har behandlats i en klinisk fas 1b-studie av läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard) i samband med njurtransplantation. Bolaget har därmed uppnått en viktig milstolpe i expansionen av utvecklingsprogrammet för RMC-035 till ytterligare en patientgrupp där läkemedelskandidaten har potential att skydda mot akuta njurskador. Kompletta resultat från studien förväntas under den första halvan av 2023.

Läs mer
23 aug 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-juni 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Läs mer
19 aug 2022

Guard Therapeutics bjuder in till kapitalmarknadsdag

Guard Therapeutics bjuder in nuvarande och potentiella investerare till en kapitalmarknadsdag. Under dagen kommer bolaget att uppdatera marknaden om bolagets utvecklingsprojekt samt den kliniska strategin för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum den 21 september 2022 kl. 12:00 (CET) hos Erik Penser Bank i Stockholm och sändas via en livestream.

Läs mer
01 jun 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics får godkännande från Läkemedelsverket för klinisk studie av RMC-035 inom njurtransplantation

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit godkännande från Läkemedelsverket för att starta en klinisk fas 1b-studie med läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard) i patienter som genomgår njurtransplantation. Genom den planerade studien breddar därmed bolaget den kliniska utvecklingen av RMC-035 till ytterligare ett indikationsområde där behovet av njurskyddande behandling är stort. Studien kommer att inkludera upp till 12 individer och utförs för att dokumentera läkemedelskandidatens farmakokinetik i den aktuella patientgruppen. Bolaget väntas kunna presentera kompletta studieresultat under det första halvåret 2023.

Läs mer
12 maj 2022  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 12 maj 2022

Idag, den 12 maj 2022, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av Coronaviruset genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning), med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
12 maj 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2022

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Läs mer
26 apr 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics rekryterar ny Head of CMC

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har utsett Torbjörn Larsson till Head of CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls). Torbjörn Larsson tar plats i ledningsgruppen och kommer att rapportera direkt till vd.

Läs mer
21 apr 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Guard Therapeutics AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

Läs mer
13 apr 2022

Guard Therapeutics lämnar fördjupad information om klinisk fas 2-studie

Guard Therapeutics lämnar idag utökad information om planen för bolagets globala, kliniska fas 2-studie av ROSgard i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi med ytterligare riskfaktorer för att utveckla njurskador. Studien syftar till att utvärdera den njurskyddande behandlingseffekten av ROSgard och väntas ge ett omfattande dataunderlag inför den fortsatta kliniska utvecklingen inklusive utformningen av en efterföljande registreringsgrundande studie. Fas 2-studien går under benämningen AKITA och förväntas generera blindade interimsresultat under första kvartalet 2023 och topline-resultat under senare delen av 2023. Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald, presenterar studieupplägget i en videointervju som finns tillgänglig via länk längre ned i detta pressmeddelande.

Läs mer
07 apr 2022

Första patienten har doserats i Guard Therapeutics kliniska fas 2-studie av ROSgard

Guard Therapeutics meddelar idag att den första patienten har doserats i bolagets globala kliniska fas 2-studie av ROSgard. Studien utförs i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och därmed löper risk att utveckla akuta njurskador. Resultaten förväntas ge avgörande information om läkemedelskandidatens behandlingseffekt hos denna patientgrupp och även vägleda utformningen av en efterföljande registreringsgrundande studie.

Läs mer
06 apr 2022  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226 (”Guard Therapeutics”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

Läs mer
22 feb 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké januari-december 2021

Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Läs mer
12 jan 2022

Guard Therapeutics erhåller godkännande att expandera den globala kliniska fas 2-studien av ROSgard till Kanada

Guard Therapeutics meddelar idag att läkemedelsmyndigheten Health Canada har godkänt en ansökan om att inkludera patienter i Kanada i bolagets omfattande kliniska fas 2-studie av ROSgard, en läkemedelskandidat som utvecklas för prevention och behandling av akuta njurskador. Denna globala studie planeras att genomföras i Europa och Nordamerika och är sedan tidigare godkänd av läkemedelsmyndigheten i Tyskland.

Läs mer
05 jan 2022

Guard Therapeutics ansökan om att genomföra en klinisk fas 2-studie av ROSgard har godkänts av den tyska läkemedelsmyndigheten

Guard Therapeutics meddelar idag att den tyska läkemedelsmyndigheten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) har godkänt bolagets ansökan om att genomföra en omfattande klinisk fas 2-studie av ROSgard, en läkemedelskandidat som utvecklas för prevention och behandling av akuta njurskador. Denna globala studie planeras att genomföras i Europa och Nordamerika under ledning av prof. dr Alexander Zarbock vid universitetssjukhuset i Münster, Tyskland.

Läs mer
15 dec 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics utser Michael Reusch till Chief Medical Officer

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har utsett dr Michael Reusch till Chief Medical Officer. Han har över 30 års erfarenhet av global klinisk utveckling och regulatoriska processer från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, senast i rollen som Senior Medical Director på Astellas Pharma. Michael Reusch tillträder sin nya position den 1 januari 2022.

Läs mer
09 dec 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2022

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut.

Läs mer
03 dec 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Det slutliga resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 20 oktober 2021 och där teckningsperioden löpte ut den 29 november 2021 (”Företrädesemissionen”) i Guard Therapeutics International AB (publ) (”Guard Therapeutics” eller ”Bolaget”), visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 41 procent. Resterande cirka 59 procent av Företrädesemissionen har tecknats av Rutger Arnhult via M2 Asset Management AB, och Jan Ståhlberg i enlighet med avgivna avsiktsförklaringar. Guard Therapeutics kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 128 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer
02 dec 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 20 oktober 2021 och där teckningsperioden löpte ut den 29 november 2021 (”Företrädesemissionen”) i Guard Therapeutics International AB (publ) (”Guard Therapeutics” eller ”Bolaget”), visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 41 procent. Resterande cirka 59 procent av Företrädesemissionen tecknas av Rutger Arnhult, via M2 Asset Management AB, och Jan Ståhlberg i enlighet med avgivna avsiktsförklaringar. Guard Therapeutics kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 128 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer
24 nov 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör tilläggsprospekt

Guard Therapeutics International AB (publ) (”Guard Therapeutics” eller “Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 10 november 2021 (”Prospektet”).

Läs mer
22 nov 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics rapporterar positiva resultat från prekliniska studier

Guard Therapeutics rapporterar idag positiva resultat från prekliniska studier av bolagets läkemedelskandidat ROSgard i experimentella djurmodeller av sepsis. Två oberoende studier som genomförts vid Karolinska Institutet visar att ROSgard reducerar de skadliga effekter som uppstår både i lever och njurar när dessa organ utsätts för en generell inflammation samt oxidativ stress.

Läs mer
10 nov 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ) (”Guard Therapeutics” eller “Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission som offentliggjordes den 20 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Läs mer
08 nov 2021  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 8 november 2021

Idag, den 8 november 2021, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
05 nov 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Läs mer
20 okt 2021  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021.

Läs mer
20 okt 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics genomför, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, en riktad nyemission om cirka 54 miljoner kronor och en företrädesemission om högst cirka 128 miljoner kronor

Läs mer
20 okt 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics avser att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 180 miljoner kronor

Läs mer
15 sep 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics rapporterar positiva resultat från fas 1b-studie

Guard Therapeutics presenterar idag positiva resultat från en klinisk fas 1b-studie av den potentiellt njurskyddande biologiska läkemedelskandidaten ROSgard i samband med öppen hjärtkirurgi. Studien uppfyllde sitt primära mål – att bekräfta ROSgards gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofil i den patientkategori som behandlingen initialt är avsedd för. Dessutom indikerar explorativa analyser av ett antal väletablerade biomarkörer att ROSgard potentiellt har förmåga att skydda njurcellerna mot skador i samband med hjärtkirurgin. Bolaget fortsätter nu förberedelserna av en omfattande klinisk fas 2-studie.

Läs mer
01 sep 2021

Guard Therapeutics patent för ROSgard godkänt av det europeiska patentverket

Guard Therapeutics meddelar att det Europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) i dag har godkänt ett patent för bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard, både som produkt och för dess medicinska användning. Patentets giltighetstid sträcker sig till 2037.

Läs mer
19 aug 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-juni 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Läs mer
17 jun 2021

Sista patienten rekryterad till Guard Therapeutics fas 1b-studie av läkemedelskandidaten ROSgard

Guard Therapeutics meddelar idag att samtliga 12 patienter har inkluderats till bolagets kliniska fas 1b-studie av ROSgard som utförs i personer som genomgår öppen hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för akuta njurskador. Studien genomförs vid universitetssjukhuset i Münster i Tyskland. Top line-resultat förväntas kunna presenteras i september 2021.

Läs mer
31 maj 2021

Guard Therapeutics har etablerat en vetenskaplig kommitté med framstående internationella läkare och forskare inom thoraxkirurgi, intensivvård och njurmedicin

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har etablerat en extern rådgivande vetenskapskommitté (Scientific Advisory Committee; SAC) initialt bestående av fem globala experter. Kommitténs främsta uppgift i närtid kommer att vara att bidra med expertkunskap för den slutliga utformningen av den planerade fas 2-studien av läkemedelskandidaten ROSgard i patienter som genomgår hjärtkirurgi.

Läs mer
12 maj 2021  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 12 maj 2021

Idag, den 12 maj 2021, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
12 maj 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Läs mer
21 apr 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics publicerar årsredovisning 2020

Guard Therapeutics AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

Läs mer
12 apr 2021  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226 (”Guard Therapeutics”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Läs mer
09 apr 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics erhåller förhandsbesked om patentgodkännande för ROSgard i Europa

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket European Patent Office (EPO) om ett kommande godkännande av en patentansökan som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt samt dess medicinska användning. Nästa steg i processen är ett formellt godkännande, varefter patentet kommer att gälla till och med 2037.

Läs mer
08 apr 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics valberedning föreslår inval av Johan Bygge och Pia Gideon till styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman

Guard Therapeutics meddelar idag att bolagets valberedning avser föreslå inval av Johan Bygge till rollen som styrelseordförande och Pia Gideon som styrelseledamot vid den kommande ordinarie bolagsstämman den 12 maj 2021. De föreslagna styrelsemedlemmarna har omfattande erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap och styrelsearbete från positioner inom ett flertal ledande globala och nationella företag. Valberedningens fullständiga förslag till styrelsesammansättning kommer att framgå i kallelsen till bolagsstämma som distribueras den 12 april.

Läs mer
07 apr 2021

Guard Therapeutics erhåller patentgodkännande för ROSgard från det amerikanska patentverket

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har erhållit ett godkännande från det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office (USPTO) för sin patentansökan nr. 16/085,500 som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt. Det godkända patentet följer det tidigare preliminära godkännandet (”Notice of Allowance”) som meddelades och kommunicerades i december 2020.

Läs mer
19 mar 2021

Första patienten doserad i Guard Therapeutics fas 1b-studie av läkemedelskandidaten ROSgard

Guard Therapeutics meddelar idag att den första patienten har doserats i en fas 1b-studie av läkemedelskandidaten ROSgard. Studien utförs i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för att drabbas av akuta njurskador. Fas 1b-studien genomförs vid universitetssjukhuset i Münster i Tyskland.

Läs mer
24 feb 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké januari-december 2020

Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com. Nedan följer en kort sammanfattning.

Läs mer
15 feb 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics utser Sara Thuresson till Head of Clinical Operations

Guard Therapeutics meddelar idag att Sara Thuresson har rekryterats till en nyinrättad befattning som Head of Clinical Operations. Hon kommer närmast från en motsvarande position på Oncopeptides och tillträder sin tjänst den 24 maj 2021.

Läs mer
11 feb 2021

Guard Therapeutics patent godkänt i Australien

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget erhållit ett godkännande i Australien för en patentansökan som skyddar den biologiska läkemedelskandidaten ROSgard som produkt och dess medicinska användning.

Läs mer
01 feb 2021

Guard Therapeutics erhåller godkännande att starta fas 1b-studie av ROSgard i Tyskland

Guard Therapeutics meddelar idag att den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM har godkänt bolagets ansökan om att genomföra en fas 1b-studie av läkemedelskandidaten ROSgard. Studien ska utföras i den primära målgruppen för behandling – patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och har ytterligare riskfaktorer för att drabbas av akuta njurskador. Patientrekryteringen förväntas inledas inom de närmaste veckorna.

Läs mer
29 dec 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics har genomfört ett framgångsrikt pre-IND-möte med det amerikanska läkemedelsverket FDA

Guard Therapeutics meddelar idag att bolaget har genomfört ett så kallat pre-IND-möte med det amerikanska läkemedelsverket FDA och erhållit positiv återkoppling på det planerade kliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten ROSgard. Detta utgör en viktig validering av projektets kvalitet och är ett betydande steg på vägen mot inlämnandet av en ansökan om att inkludera amerikanska studiecenter i framtida kliniska studier (Investigational New Drug Application, IND).

Läs mer
28 dec 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics utser Ann-Kristin Myde till Head of Global Project Management

Guard Therapeutics meddelar idag att Ann-Kristin Myde har utsetts till ny Head of Global Project Management för bolaget. Hon tillträder sin tjänst den 1 april 2021.

Läs mer
11 dec 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics erhåller Notice of Allowance för ROSgard från det amerikanska patentverket

Guard Therapeutics AB (publ.) meddelar idag att bolaget har erhållit Notice of Allowance från det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office (USPTO) för sin patentansökan nr. 16/085,500 som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt. Ett formellt godkännande väntas inom kort och patentet kommer då att gälla till och med 2037. Godkännandet innebär att Guard Therapeutics patentportfölj stärks ytterligare och förbättrar exklusivitetsskyddet för ROSgard på en av bolagets nyckelmarknader.

Läs mer
19 nov 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2021

Guard Therapeutics International AB (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut

Läs mer
18 nov 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport januari-september 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Läs mer
20 okt 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTA

Sista dag för handel med Guard Therapeutics International AB (publ):s (”Guard Therapeutics” eller ”Bolaget”) betalda tecknade aktier (”BTA”) är fredagen den 23 oktober 2020.

Läs mer
05 okt 2020  ·  Regulatorisk information

Företrädesemissionen i Guard Therapeutics tecknades till 214 procent och övertilldelningsemission utnyttjas fullt ut

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ) (”Guard Therapeutics” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Guard Therapeutics befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 20 augusti 2020 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 7 september 2020 (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 1 oktober 2020, visar att 48 059 293 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 94 procent av Företrädesemissionen och att 61 935 994 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 121 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 114 procent och de garantiåtaganden som lämnats av tre av Bolagets befintliga ägare behöver således inte tas i anspråk. För att tillgodose överteckningen i Företrädesemissionen har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 september 2020, beslutat att emittera ytterligare 7 500 000 aktier (”Övertilldelningsemissionen”). Sammantaget innebär detta att Guard Therapeutics tillförs cirka 76,5 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer
28 sep 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör tilläggsprospekt

Guard Therapeutics International AB (publ) (”Guard Therapeutics” eller “Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 11 september 2020 (”Prospektet”).

Läs mer
28 sep 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till den 1 oktober 2020

Läs mer

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling i samband öppen hjärtkirurgi och njurtransplantation. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Postadress

Guard Therapeutics AB
Box 5216
102 45 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Guard Therapeutics
Nybrogatan 34, 2 tr
114 39 Stockholm, Sweden

Telefon

+46 (0)8 670 65 51

E-post

info@guardtherapeutics.com