Pressmeddelande

23 okt 2019  ·  Regulatorisk information

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 OKTOBER 2019 I A1M PHARMA AB

Läs som PDF.

Idag, den 23 oktober 2019, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val och arvodering av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att välja Lars Höckenström till ny ordinarie styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter samt att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 70 000 kronor till Lars Höckenström (motsvarande ett årligt arvode om 120 000 kronor).

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2020 ska valberedningen dock istället sammansättas baserat på förhållandena per den sista bankdagen i oktober. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen som ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets företagsnamn från A1M Pharma AB (publ) till Guard Therapeutics International AB (publ) samt att ändra bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn, anmälan till stämma och avstämningsförbehåll.

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 49 273 743,10 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 593 354,90 kronor fördelat på 129 667 745 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

I syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslutade stämman även i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för bolagets aktiekapital från lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor till lägst 2 593 000 kronor och högst 10 372 000 kronor.

Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 14 407 527 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Lund den 23 oktober 2019
A1M Pharma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald – VD, A1M Pharma AB
Telefon: 046 – 286 50 30
E-post: tobias.agervald@a1m.se

Om A1M Pharma AB (publ)
A1M Pharmas (publ) läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden