Pressmeddelande

26 feb 2019  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas företrädesemission slutförd - tillförs 70,5 MSEK

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Läs som PDF

Styrelsen i A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut den 20 februari 2019. Företrädesemissionen var säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden upp till 100 procent. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 75 procent med och utan stöd av uniträtter innebärande att de parter som ingick toppgarantiåtagande tilldelas units motsvarande ett ägande om cirka 20 procent av Bolaget efter Företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 70,5 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga utfallet visar att 66,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 46,7 MSEK. 8,5 procent tecknades och tilldelades de som anmält intresse om teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 6,0 MSEK. 25,3 procent tilldelades toppgaranter motsvarande cirka 17,9 MSEK, i förhållande till deras totala åtagande, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Bolaget tillförs därmed cirka 70,5 MSEK före emissionskostnader (cirka 57,6 MSEK efter emissionskostnader).

Företrädesemissionen var säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden upp till 100,0 procent. Utrymmet mellan 56,0 procent upp till 100,0 procent, motsvarande 31,0 MSEK av Företrädesemissionen bestod av en så kallad toppgaranti med långsiktiga investerare. Dessa parter tilldelas units motsvarande 17,9 MSEK vilket motsvarar ett ägande om 20,3 procent av Bolaget efter Företrädesemissionen. Parter som ingick toppgaranti-åtagande är bl a M2 Asset Management AB, John Fällström och Galba Holding AB. De parter som ingick bottengarantiåtaganden (utrymmet upp till 56 procent) tilldelas således inga units.

En (1) unit innehåller tolv (12) nya aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen var 10,20 per unit motsvarande 0,85 SEK per aktie. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 SEK under perioden 7 oktober till och med 25 oktober 2019.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av uniträtter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan. De som tecknat inom ramen för Företrädesemissionen kommer erhålla BTU (betalda tecknade units). Efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer BTU att bokas om till aktier och teckningsoptioner. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 12, 2019.

Kommentar från A1M Pharmas VD Tobias Agervald;
”Vi gläds åt att ha säkrat finansiella resurser till de första delarna av det kliniska utvecklingsprogrammet för ROSgard och det fortsatta viktiga arbetet med att etablera en kostnadseffektiv storskalig produktion av en optimal läkemedelsformulering. Emissionen har resulterat i en strategiskt och finansiellt starkare ägarbas och till följd av den höga teckningsgraden har inga bottengarantier behövts tas i anspråk. Utvecklingen av ROSgard fokuseras på akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi, ett område med stor kommersiell potential och utvecklingsmässiga fördelar.”

Antal aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen ökar A1M Pharmas aktiekapital med 33 194 942,40 SEK från 8 298 736,00 SEK till 41 493 678,40 SEK. Det totala antalet aktier och röster ökar med 82 987 356 från 20 746 840 till 103 734 196. I samband med och villkorat av Företrädesemissionens genomförande minskas aktiekapitalet med 8 298 736,64 SEK.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till A1M Pharma är Bird & Bird.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

 

Om A1M Pharma

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, tel:08-463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019 kl 08.00 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i A1M Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i A1M Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde under februari 2019. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Alla pressmeddelanden