Pressmeddelande

01 dec 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner

A1M Pharma meddelar idag att personer i ledande ställning i bolaget valt att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner av serie 2017, A1M TO, vars teckningstid pågår till och med 8 december 2017. De personer i ledande ställning som inte har något innehav av teckningsoptioner av serie 2017 sedan tidigare, avser att köpa sådana över marknaden för att teckna aktier.

Antalet teckningsoptioner som kommer att tecknas uppgår till 225 288 teckningsoptioner, motsvarande teckning av 11 264 aktier till ett värde av 168 966 SEK.

– För varje milstolpe vi uppnår så minskar risken i utvecklingsarbetet. Efter höstens stora framgångar, som innebär att vi nu är redo att enligt plan lämna in en ansökan om att få genomföra en klinisk säkerhetsstudie, är det en självklarhet för oss samtliga att långsiktigt fortsätta stödja bolaget trots att dagens kursnivå är under lösenpriset för optionerna. Det är en mycket spännande tid som väntar när vi nu tar klivet mot kliniska studier. Jag, tillsammans med styrelsen och övriga i ledningen, ser med tillförsikt på framtiden, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Villkor för teckningsoptioner
Det finns 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2017. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för tjugo (20) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 15,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 27 november – 8 december 2017. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 6 december 2017. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med emissionen i mars 2017. Prospektet finns tillgängligt via www.a1m.se

För information om hur du går tillväga för att nyttja alternativt sälja dina teckningsoptioner, vänligen ta del av pressmeddelandet publicerat den 27 november 2017, genom att klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl 08.30.
Alla pressmeddelanden