Pressmeddelande

16 maj 2017  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämman i A1M Pharma AB (publ)

Idag, den 16 maj, hölls årsstämma i A1M Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till tre styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Martin Austin, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo Åkerström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelsesuppleant omvaldes Magnus Gram. På årsstämman omvaldes Martin Austin till styrelseordförande.

Stämman beslutade även att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i A1M Pharma AB (publ) (”A1M”). Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör samt övriga ledande befattningshavare vilka kan omfatta styrelseledamöter som, utöver det uppdraget, också har andra befattningar inom A1M, nedan gemensamt benämnda ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal, som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställts.

1. Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bestå av hela styrelsen och har bland annat till uppgift att;

  • bereda och fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

2. Grundläggande princip

Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas på så sätt att A1M kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

3. Fast lön

Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Lön skall fastställas per kalenderår.

3. Rörlig lön

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje verksamhetsår. Den rörliga lönen regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som engångsbetald pensionspremie sker viss uppräkning så att totalkostnaden för A1M blir neutral. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. Därutöver kan styrelsens ersättningsutskott fatta beslut om diskretionär rörlig lön för att premiera extraordinära insatser. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig.

5. Icke monetära förmåner

En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsens ersättningsutskott bedömer det lämpligt och/eller vid en individuell sammanvägning av den totala löne- och ersättningsbilden, vara berättigad till en extra sjukförsäkring.

6. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar enligt kollektivavtal och/eller avtal med A1M. Samtliga pensionsåtaganden skall vara premiebestämda. Löneavståenden kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier förutsatt att totalkostnaden för A1M blir neutral.

7- Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden från A1Ms sida skall vara marknadsmässig för ledande befattningshavare. Uppsägningstiden från ledande befattningshavares sida skall vara lägst 3 månader. Styrelsen kan ingå avtal som ger ledande befattningshavare rätt till marknadsmässigt avgångsvederlag. Avgångsvederlaget skall vara avräkningsbart mot lön erhållen vid ny anställning.

8. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott fattar beslut om lön och övriga villkor för ledande befattningshavare.

9. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma

Styrelsens ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Ett aktierelaterat incitamentsprogram skall följa Aktiemarknadsnämndens uttalanden.

10. Övrigt

Styrelsens ersättningsutskott ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Dock skall ersättningen i samtliga fall vara marknadsmässig.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
Alla pressmeddelanden