Bolagsstämma


Valberedningen

Enligt beslut fattat av extra bolagsstämman 23 oktober 2019 ska valberedningen utses enligt följande:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består Jan Ståhlberg (eget innehav), Mia Arnhult (M2 Asset Management), Peter Wolpert (Stiftelsen Industrifonden) och Johan Bygge (styrelsens ordförande).

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra det via e-post till: info@guardtherapeutics.com (rubricera e-post med "Valberedningen") eller med brev till adressen: Guard Therapeutics AB, Att: Valberedningen, Box 5216, 102 45 Stockholm.