Pressmeddelande

31 mar 2017  ·  Regulatorisk information

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende A1M Pharmas Företrädesemission

Läs som PDF
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen i A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units i beslutad Företrädesemission (”Företrädesemissionen”) i A1M Pharma som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 mars 2017 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget genom pressmeddelande den 29 mars 2017 offentliggjorde resultat av en preklinisk långtidsstudie i djurmodell.  I studien låg fokus på långsiktiga njurskador med uppföljning upp till 6 månader efter strålningstillfället. Studien har avslutats och analys av data pågår. Även om dataanalysen inte är avslutad är resultatbilden är tydlig och pekar entydigt åt att den aktiva substansen i ROSGardTM har en stark skyddseffekt mot njurskador. Pressmeddelandet finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.a1m.se/pressmeddelanden/.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se/finansiella-rapporter/) och på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 4 april 2017. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, SE-103 91 Stockholm eller via e-post till emission@penser.se.

Investerare som har anmält sig för teckning av units genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till teckning av units ska kontakta sin förvaltare. Anmälan som inte återkallas inom utsatt tid kommer att fortsatt vara bindande. Investerare som önskar kvarstå som tecknare av units behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på A1M Pharmas hemsida, www.a1m.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
Alla pressmeddelanden