Pressmeddelande

24 mar 2017

Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission  

Idag, den 24 mars 2017, inleds teckningstiden i A1M Pharma ABs (”A1M Pharma”/”Bolaget”) företrädesemission av Units. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Teckningstiden löper till och med den 7 april 2017. Vid fullt tecknad emission tillförs A1M Pharma initialt cirka 122,9 MSEK före emissionskostnader och ytterligare potentiellt 40,1 MSEK vid fullt tecknad option senast den 8 december 2017. A1M Pharma har i företrädesemissionen erhållit garantiförbindelser om 80,0 MSEK, motsvarande 65,1 procent av emissionsvolymen.  

I samband med att emissionen inleds öppnas en emissionssida med praktisk information om hur man går tillväga för att delta i emissionen. Sidan samlar även information om bolagets verksamhet, filmade bolagspresentationer samt analyser av bolaget. Adressen till denna emissionssida är www.investerarbrevet.se/a1m, där det går att ladda ner prospekt, teaser och anmälningssedlar. Dessa dokument finns även att tillgå på A1M Pharmas, AktieTorgets och Erik Penser Bank ABs hemsidor (www.a1m.se, www.aktietorget.se, www.penser.se).  

VD Tomas Eriksson kommenterar:
”Den här emissionen gör det möjligt för oss att inleda tidseffektiva kliniska fas I/II-studier med vår läkemedelskandidat ROSGard™ inom njurskydd vid strålbehandling (PRRT). Målsättningen är att presentera preliminära resultat i slutet av 2018 som kan utgöra bas för förhandlingar om licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag. Erhållna data från dessa studier kommer även att utgöra grund för vårt kliniska program inom behandling av havandeskapsförgiftning. Framgångsrikt genomförda studier innebär att ett betydande värde skapas i Bolaget, samtidigt som vi skapar förutsättningar för ett friskare liv för inom mycket utsatta patientgrupper.”  

Emissionen i sammandrag
 • En befintlig (1) aktie ger en (1) uniträtt med rätt till teckning av en (1) unit
 • En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption till emissionskurs 2,25 SEK, motsvarande 0,75 SEK per aktie
 • Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,75 SEK senast den 8 december 2017. Villkoren kommer att räknas om efter genomförd sammanläggning av aktier
 • Bolaget tillförs vid full teckning 122 884 758 SEK före emissionskostnader
 • Teckningsoptionen tillför Bolaget 40 961 586 SEK vid full teckning före emissionskostnader
 • Teckning av Units sker under perioden 24 mars 2017 – 7 april 2017
 • Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 24 mars – 5 april 2017.
 • Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med den 24 mars 2017 fram till att Bolagsverket har registrerat nyemissionen
 • Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioderna 28 augusti – 8 september samt 27 november – 8 december 2017
 • Emissionen är garanterad upp till 80,0 MSEK, motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet
Sammanläggning av aktier och listning på Nasdaq First North
 • A1M kommer att genomföra en sammanläggning av aktier (1:20) efter genomförd och registrerad emission. Detta beräknas ske omkring vecka 22, 2017
 • Bolagets aktie och teckningsoption kommer därefter, givet godkännande av Nasdaq, att listas på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017. Detta kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande
 Garantiförbindelser Emissionsgarantier har erhållits med belopp upp till 80,0 MSEK motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet. Ingen säkerhet har ställts för dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden framgår i prospektet.  

Informationsträffar
I samband med nyemissionen kommer A1M Pharmas VD Tomas Eriksson och styrelseordförande Martin Austin att delta på en rad investerarträffar för att informera om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Se A1M Pharmas emissionssida för bokning och uppdaterat schema: http://www.investerarbrevet.se/pages/2376b  
 • 27 mars – Stockholm, Erik Penser Bank lunch, kl. 12.00–13.00, Erik Penser Banks kontor, Apelbergsgatan 27
 • 27 mars – Stockholm, Aktiespararna VASA, kl. 17.30–21.00 (talartid 18.00–18.30), Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23
 • 28 mars – Göteborg, Aktiespararna Aktiekväll, kl. 15.30–21.00 (talartid 16.15–16.45), Ullevi Lounge, Paradentrén
 • 29 mars – Lund, BioStock, kl. 18.00–20.00, Lund Grand Hotel, Bantorget 1
 • 30 mars – Stockholm, Erik Penser Bank lunch, kl. 12.00–13.30, Erik Penser Banks kontor, Apelbergsgatan 27
 • 31 mars – Stockholm, Erik Penser Bank lunch, kl. 12.00–13.30, Erik Penser Banks kontor, Apelbergsgatan 27
 • 3 april – Stockholm, Investerarafton Erik Penser Bank, kl. 17.30–21.00 (talartid 18.50–19.20 samt 19.20–19.45), Nalen, Regeringsgatan 74 samt Erik Penser Banks kontor
 • 4 april – Malmö, Feminvest, kl. 17.30–19.30 (talartid 18.30–18.50), Malmö Börshus (preliminär lokal)
 • 5 april – Piteå, Aktiespararna lunch, kl 11:30-13:00, Olof Palmes gata 1, Piteå
 • 5 april – Skellefteå, Aktiespararna kvällsföreläsning, kl 17:30-21:00, Storgatan 53
 • 6 april – Umeå, Aktiespararna lunch, kl 11.30-13:00, Teatercaféet Folkets hus Umeå
Prospekt, teaser och anmälningssedel
Prospekt innehållande fullständiga villkor och anvisningar, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga via Bolagets emissionssida (www.investerarbrevet.se/a1m), A1M Pharmas (www.a1m.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Erik Penser Bank ABs (www.penser.se) respektive hemsidor.  

Rådgivare och konsulter
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare. Laika Consulting är rådgivare i kommunikation gentemot aktiemarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
Alla pressmeddelanden