Pressmeddelande

16 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner

Styrelsen i A1M Pharma AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndag den 22 maj 2017. Sammanläggning av aktier 1:20 innebär att 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Samtidigt uppger bolaget att villkoren för teckningsoptioner av serie 2017, A1M TO, har räknats om per avstämningsdagen 22 maj 2017 med hänsyn till genomförd sammanläggning av aktier 1:20.

Sammanläggning av aktier
En extra bolagsstämma i A1M Pharma beslutade den 14 mars 2017 om sammanläggning av aktier 1:20, innebärande att 20 (tjugo) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och A1M Pharmas styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara måndag den 22 maj 2017.

  • Sista dagen för handel i A1M Pharmas aktie innan sammanläggningen är torsdag den 18 maj 2017
  • Första dag för handel i A1M Pharmas aktie efter sammanläggning är fredag den 19 maj 2017, vilket innebär att aktiekursen från och med den 19 maj 2017 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer A1M Pharmas aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 19 maj 2017 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0009973357.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 161 282 116 till 8 064 105 aktier med ett kvotvärde om 0,80 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 22 maj 2017. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tjugo kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten tjugo (20). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Omräknade villkor för teckningsoptioner serie 2017
A1M Pharma har 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2017, kortnamn: A1M TO, där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioderna 28 augusti – 8 september respektive 27 november – 8 december 2017. Villkoren för teckning har räknats om per avstämningsdagen den 22 maj med hänsyn till genomförd sammanläggning av aktier 1:20. Det totala antalet utelöpande teckningsoptioner ändras inte.

Tjugo (20) optionsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterade aktie till kurs 15,00 SEK per aktie.

Antalet teckningsoptioner uppgår till 35 555 556 och kan vid full teckning tillföra Bolaget högst 26,7 MSEK genom högst 1 777 777 nyemitterade aktier till emissionskurs 15,00 SEK.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och MAQs Advokatbyrå Malmö AB juridisk rådgivare till A1M Pharma i samband med sammanslagningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
Alla pressmeddelanden