Pressmeddelande

14 dec 2017  ·  Regulatorisk information

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017 i A1M Pharma

Den 8 december 2017 avslutades nyttjandeperioden för A1M Pharmas teckningsoptioner av serie 2017. Totalt nyttjades 4 666 700 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 13 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs A1M Pharma därmed cirka 3,25 MSEK efter kostnader.

– Jag vill rikta ett varmt tack till alla aktieägare som valt att nyttja sina teckningsoptioner – trots att kursnivån under teckningsperioden stod under lösenpriset för optionerna – och som därmed visat sitt långsiktiga stöd till bolaget, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i A1M Pharma med 233 335 aktier från 8 064 105 till 8 297 440 aktier. Aktiekapitalet ökar med 186 668,00 SEK från 6 451 284,64 SEK till 6 637 952,64 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl 14.00.
Alla pressmeddelanden