Akuta njurskador

Akuta njurskador – ett stort medicinskt behov

Akuta njurskador drabbar årligen miljontals människor och innebär en snabb förlust av njurfunktionen till följd av specifika skador i njurarna. Dödligheten utan tillgång till högspecialiserad sjukvård är ofta hög och de som överlever riskerar att utveckla en kroniskt nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet.

Det finns många olika orsaker varför akuta njurskador uppstår, till exempel vid större kirurgiska ingrepp och organtransplantation, allvarliga infektioner som sepsis (blodförgiftning) och i samband med cancerbehandling som vissa cellgifter eller strålning.

Dessvärre saknas i dag läkemedel som angriper orsaken till skadorna, och behandlingen inriktar sig främst på symptomatisk behandling och vid behov livsuppehållande dialysbehandling.

Guard Therapeutics mål är att utveckla innovativa behandlingar inom akuta njurskador, ett område där det idag saknas effektiva behandlingar. Syftet är både att förhindra uppkomst av akuta njurskador samt att mildra dess omfattning vid redan befintliga skador.

Bolagets läkemedelskandidat RMC-035 utvärderas för närvarande i kliniska studier inom två områden: öppen hjärtkirurgi samt njurtransplantation. De principiella behandlingsmålen inom båda dessa indikationer är snarlika:

  • Förhindra akuta njurskador och direkta komplikationer som är kopplade till dessa, till exempel dialysbehandling och förlängd sjukhusvård
  • Motverka kronisk förlust av njurfunktion som innebär ökad risk för framtida behov av kronisk dialysbehandling eller njurtransplantation
Sidebar5

Newsroom

Mer om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer

Akuta njurskador vid hjärtkirurgi

Vid öppen hjärtkirurgi under användning av hjärt-lungmaskin uppstår ofta en akut njurskada som en direkt och oönskad konsekvens av operationen. Uppskattningsvis drabbas upp mot 30% av alla patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi av en akut njurskada, men denna siffra är betydligt högre (>50%) hos vissa patienter med ytterligare riskfaktorer som exempelvis diabetes, hjärtsvikt eller kronisk njursjukdom.

Flera faktorer bidrar till varför en akut njurskada uppstår vid öppen hjärtkirurgi. Dels uppstår en lokal syrebrist i njurarna under användning av hjärt-lungmaskin, dels utsätts njurarna för en skadlig nedbrytningsprodukt av det syrebärande ämnet hemoglobin. Sekundärt uppstår också en inflammatorisk reaktion i njurarna som leder till att skadan kan bli kronisk och öka i omfattning.Akuta njurskador vid njurtransplantation

Vid njurtransplantation uppstår ofta en syrebristskada på njuren då den befinner sig utanför kroppen utan blodtillförsel. Denna syrebristskada innebär att njurarnas celler fungerar sämre och dess normala funktioner inte kan upprätthållas. Detta leder på kort sikt till att njuren inte fungerar ordentligt efter transplantationen och på längre sikt till en försämrad njurfunktion och sämre resultat av transplantationen (se bild nedan). Ibland krävs även dialysbehandling om den transplanterade njuren inte börjar fungera, vilket ofta definierar termen försenad graftfunktion (eng. delayed graft function; DGF). Detta är kopplat till en sämre långtidsprognos och kortare livslängd för den transplanterade njuren.

Syrebristskador vid njurtransplantation liknar på många sätt de skador som uppstår vid hjärtkirurgi och inkluderar förhöjda nivåer av reaktiva syreradikaler (ROS) samt försämrad funktion av cellens energiproducerande enheter (mitokondrier). Precis som vid hjärtkirurgi kan behandling med RMC-035 ges till mottagaren i anslutning till operationen. En viktig skillnad är dock att vid njurtransplantation finns även en möjlighet att inleda behandling av njuren med RMC-035 utanför kroppen (det vill säga innan den opererats in i mottagaren) i syfte att maximera behandlingseffekten.