Pressmeddelande

04 okt 2019  ·  Regulatorisk information

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019 inleds 7 oktober 2019 – teckningsförbindelser om 18% från VD och större innehavare

Den 7 oktober 2019 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2019 som emitterades i samband med företrädesemissionen i A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) som avslutades under Q1 2019. Nyttjandeperioden pågår till och med 25 oktober 2019. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie 2019 teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie.

A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser från större optionsinnehavare om cirka 5 MSEK motsvarande cirka 18 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 27,7 MSEK. Teckningsförbindelser har erhållits ifrån A1M Pharmas VD Tobias Agervald, M2 Asset Management AB, Galba Holding AB och John Fällström.

Läs som PDF.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie 2019

 • Teckningstid: 7 oktober – 25 oktober 2019 (genom samtidig kontant betalning senast enligt datum angivet på anmälningssedeln eller enligt information från förvaltare).
 • Antal utestående teckningsoptioner av serie 2019: 27 662 452 stycken.
 • Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 tillförs A1M Pharma cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 oktober 2019.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2019, folder samt anmälningssedel finns tillgängliga på A1M Pharmas (www.a1m.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

 • Stockholm den 11 oktober 2019 kl 12:00 – 13:00. Arctic Securities kontor på Regeringsgatan 38, Stockholm, anmälan via email till invitation.sweden@arctic.com.
 • Stockholm den 15 oktober 2019 kl 12:00 – 13:00. Redeyes event ”Investor Lunch”, anmälan via hemsida www.redeye.se/events#/.
 • Göteborg den 24 oktober 2019 kl 18:00 – 20:00. Redeyes event “Investor After Work”, anmälan via hemsida www.redeye.se/events#/.

Viktiga tidpunkter

 • Teckningsperiod inleds: 7 oktober 2019.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 oktober 2019.
 • Teckningsperiod avslutas: 25 oktober 2019.
 • Planerad kommunikation av utfall: v. 44 2019.
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 46/47 2019

Så här gör du för att nyttja teckningsoptioner av serie 2019

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden från och med den 7 oktober till och med den 25 oktober 2019. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoption av serie 2019 i god tid innan teckningstiden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning skickas ut. Dock utsänds anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie 2019. Anmälningssedel finns även att tillgå på A1M Pharma (www.a1m.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/secse) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Arctic Securities ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden från och med den 7 oktober till och med den 25 oktober 2019 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Arctic Securities tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Arctic Securities ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 23 oktober 2019, alternativt nyttjas senast den 25 oktober 2019, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt nyttjar dina teckningsoptioner alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till A1M Pharma är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till A1M Pharma är Setterwalls Advokatbyrå AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@a1m.se

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober.

Om A1M Pharma

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden