Pressmeddelanden


09 maj 2023  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 9 maj 2023

Idag, den 9 maj 2023, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
09 maj 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2023

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
08 maj 2023  ·  Regulatorisk information

JUSTERINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Inför årsstämman i Guard Therapeutics AB den 9 maj 2023 har valberedningen meddelat bolaget att valberedningen har justerat sitt förslag avseende val av styrelse. Vidare har styrelsen beslutat att inte genomföra den planerade sammanläggningen av aktier varför förslagen relaterade till sammanläggningen har återkallats.

Läs mer
02 maj 2023

Guard Therapeutics ger uppdaterad information kring fas 2-studien AKITA

Guard Therapeutics [GUARD] ger idag uppdaterade tidslinjer och ytterligare detaljer kring planen framåt avseende dataanalyser i den kliniska fas 2-studien AKITA, som syftar till att utvärdera den njurskyddande effekten av läkemedelskandidaten RMC-035 i samband med öppen hjärtkirurgi. Den tidigare rapporterade interimanalysen fokuserade på akuta behandlingseffekter inklusive förekomst av akut njurskada inom 72 timmar. Datainsamling och analys för effektutvärdering fortsätter planenligt i 90 dagar för patienter i studien.

Läs mer
14 apr 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics stänger sin kliniska fas 2-studie AKITA efter rekommendation från oberoende expertkommitté

Guard Therapeutics [GUARD] meddelar idag att en extern och oberoende expertkommitté (så kallad Data Monitoring Committee) rekommenderar att bolaget avslutar sin pågående kliniska fas 2-studie AKITA i förtid. Rekommendationen bygger på resultaten från en planerad interimanalys avseende både effekt och säkerhet av läkemedelskandidaten RMC-035 utifrån data från hälften av de totalt planerade 268 patienterna.

Läs mer
12 apr 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics publicerar årsredovisning 2022

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.

Läs mer
05 apr 2023  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till årsstämma på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm, tisdagen den 9 maj 2023 kl. 10.30.

Läs mer
16 mar 2023

Guard Therapeutics presenterar positiva kliniska data med RMC-035 hos patienter som genomgår njurtransplantation

Guard Therapeutics [GUARD] meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas 1b-studie av läkemedelskandidaten RMC-035 i patienter som genomgår njurtransplantation. Studien uppfyllde sitt primära mål och visade goda farmakokinetiska egenskaper hos RMC-035 i denna patientgrupp samt en gynnsam säkerhetsprofil.

Läs mer
24 feb 2023  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 24 februari 2023

Idag, den 24 februari 2023, hölls en extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer
22 feb 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling i samband öppen hjärtkirurgi och njurtransplantation. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Postadress

Guard Therapeutics AB
Box 5216
102 45 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Guard Therapeutics
Nybrogatan 34, 2 tr
114 39 Stockholm, Sweden

Telefon

+46 (0)8 670 65 51

E-post

info@guardtherapeutics.com