Pressmeddelande

29 maj 2019

A1M Pharmas styrelseordförande avböjer omval

Läs som PDF.

A1M Pharma meddelar idag att bolagets styrelseordförande Anders Ermén har beslutat sig för att av personliga skäl inte ställa upp till omval vid den ordinarie bolagsstämman.

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Övriga föreslagna ledamöter i A1M Pharmas styrelse är Cristina Glad (omval), Göran Forsberg (nyval) och Johannes Hulthe (nyval). Antalet styrelseledamöter kommer alltså att uppfylla kraven i bolagsordningen även om ingen ytterligare ny ledamot föreslås och väljs in på stämman.

A1M Pharmas årsstämma äger rum idag, den 29 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden