Pressmeddelande

23 jul 2018  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma rapporterar positiva resultat från preklinisk studie inom akuta njurskador

Läs PDF

A1M Pharma rapporterar idag positiva resultat från en preklinisk studie inom området akuta njurskador (AKI). De primära effektmåtten visar att den aktiva substansen i bolagets läkemedelskandidat ROSgard™ signifikant reducerar de skadliga effekterna på njurarna när dessa utsätts för kraftig oxidativ stress.


Studien är ett led i A1M Pharmas tidigare annonserade arbete med att utvärdera olika potentiella indikationer inom området akuta njurskador, i syfte att optimera den långsiktiga utvecklingsstrategin för ROSgard. Topline-data från studien visar att den aktiva substansen i ROSgard har en mycket tydlig och positiv effekt på de kliniskt relevanta biomarkörerna för akut njurskada.


Studien genomfördes tillsammans med det tyska kontraktforskningsföretaget Phenos GmbH och baserades på en standardiserad och väl validerad djurmodell, designad att efterlikna den kliniska situationen vid ett flertal medicinska tillstånd förknippade med akuta njurskador. Den grupp i studien som erhöll placebo uppvisade som förväntat en kraftig stegring av biomarkörer för akut njurskada i blod och urin, samt vävnadsskador på njurarna. I de grupper som doserades med den aktiva substansen i ROSgard påvisades vävnadsskydd i njurarna och signifikant reduktion av samtliga biomarkörer för njurskada.

– Baserat på dessa tydliga och positiva studieresultat kommer vi fortsätta utvärderingen av ROSgard i ytterligare prekliniska försöksmodeller för akuta njurskador – ett område med stort behov av förbättrad medicinsk terapi och stor kommersiell potential. Den typen av studier är viktiga för oss vid bland annat designen av inklusionskriterier i framtida kliniska studier, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

A1M Pharmas prekliniska arbete inom akuta njurskador är oberoende bolagets ansökan till Läkemedelsverket om genomförandet av Fas I-studie och påverkar inte tidsplanen för klinisk prövning med ROSgard.

Om akuta njurskador
Njurarna är inte bara kroppens reningsverk utan även en styrcentral för den livsviktiga blodtrycksregleringen och därmed salt- och vätskebalansen i kroppen. Det innebär att en nedsättning av njurfunktionen påverkar i stort sett alla kroppsfunktioner. Akuta njurskador kan bland annat uppstå vid förgiftningar och infektioner och i samband med stora blödningar, syrebrist, vissa typer cancerbehandlingar samt hjärtkirurgi. Njurskador kan även orsakas av diabetes, högt blodtryck och glomerulonefrit, som är ett inflammatoriskt tillstånd där njurens filterenheter, s.k. glomeruli, skadas. I samtliga dessa fall är oxidativ stress en viktig bidragande orsak till skadorna. Om skadorna är omfattande uppstår kronisk njursvikt som kräver dialysbehandling eller njurtransplantation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018 kl 08.20.
Alla pressmeddelanden