Pressmeddelande

24 jan 2019  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Idag, den 24 januari 2019, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut var enhälliga och togs i enlighet med de förslag som styrelsen presenterat.

Läs PDF

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Minskning av aktiekapitalet med 8 298 736,64 kronor. För minskningen ska följande villkor gälla.

1. Aktiekapitalet ska minskas för avsättning till fritt eget kapital.
2. Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Beslutet och verkställande av beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att beslutet om emission av units med företrädesrätt för aktieägarna verkställs.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsordningen §§ 4-5 ändras enligt följande.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

Beslutet och verkställande av beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att beslutet om emission av units med företrädesrätt för aktieägarna verkställs.

Beslut om företrädesemission
Bolagets aktiekapital ska ökas med sammanlagt högst 44 259 923,20 kronor genom emission av högst 6 915 613 units, vardera om 12 nya aktier och 4 teckningsoptioner, innefattande dels emission av högst 82 987 356 nya aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 33 194 942,40 kronor, dels emission av högst 27 662 452 teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en ökning av aktiekapitalet om högst 11 064 980,80 kronor. För emissionen av units ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 31 januari 2019 är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Tre uniträtter berättigar till teckning av en unit, vardera om 12 nya aktier och fyra teckningsoptioner berättigande till teckning av en ny aktie.

2. Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units utan stöd av uniträtter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning); i andra hand ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal units var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning); i tredje hand ske till dem som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och i fjärde hand ske till dem som har ingått s.k. bottengarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3. Betalning om 10,20 konor per tecknad unit – 0,85 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

4. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning från och med den 6 februari 2019 till och med den 20 februari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 6 februari 2019 till och med den 24 februari 2019 och sålunda tecknade units ska betalas enligt anvisningar på avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken.

7. Beslutet och verkställande av beslutet om emission är villkorat av att beslutet om ändring av bolagsordningen verkställs samt att beslutet om minskning av aktiekapitalet verkställs.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigades att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Frågan om val av ny styrelseledamot
Stämman utsåg Magnus Grahm till ordinarie styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.
Alla pressmeddelanden