Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom Guard Therapeutics utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, Guard Therapeutics bolagsordning, Guard Therapeutics interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market samt god sed på aktiemarknaden.

______________________________________________________________________________________

Valberedningen

Enligt beslut fattat av extra bolagsstämman 23 oktober 2019 ska valberedningen utses enligt följande:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Rutger Arnhult (M2 Asset Management AB), Jan Ståhlberg (eget innehav), Linda Karlsson Engdahl, (Axel Karlsson) och Johan Bygge (styrelsens ordförande).

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra det via e-post till: info@guardtherapeutics.com (rubricera e-post med "Valberedningen") eller med brev till adressen: Guard Therapeutics AB, Att: Valberedningen, Box 5216, 102 45 Stockholm.

Sidebar5

Newsroom

Mer om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer