Pressmeddelande

08 nov 2021  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 8 november 2021

Idag, den 8 november 2021, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 20 oktober 2021 om att öka bolagets aktiekapital med högst 775 932,82 kronor genom riktad nyemission av högst 38 796 641 aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, i svenska och internationella investerares ställe. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 54 miljoner kronor före emissionskostnader.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 20 oktober 2021 om företrädesemission av högst 91 285 230 aktier, varvid bolaget kan komma att tillföras en total emissionslikvid om högst cirka 128 miljoner kronor före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 11 november 2021 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt per befintlig aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 1,40 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 825 704,60 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 15 november 2021 till och med den 29 november 2021.

Som tidigare kommunicerats avses nettolikviden från den riktade nyemissionen och företrädesemissionen att användas till direkta kliniska studiekostnader kopplade till bolagets planerade kliniska fas 2-studie vid hjärtkirurgi samt expansion av det kliniska programmet till njurtransplantation, ytterligare produktionsutveckling (CMC) och preklinisk utveckling, samt övrig operativ verksamhet.

Stockholm den 8 november 2021

Guard Therapeutics International AB (publ)

Alla pressmeddelanden