Pressmeddelande

12 maj 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Med ”Bolaget” eller ”Guard Therapeutics” avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2021-01-01-2021-03-31)
Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 272 KSEK (-9 254).
Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,06).
Soliditeten** uppgick den 31 mars 2021 till 81 % (71)
Likvida medel: 80 419 (46 646) KSEK
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 212 998 874 utestående aktier per den 31 mars 2021 (154 124 156).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser i första kvartalet

  • Tyska läkemedelsmyndigheten BfArM godkände bolagets ansökan om att genomföra en fas 1b-studie av läkemedelskandidaten ROSgard i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi.
  • Dosering av den första fas 1b-studien inleddes i slutet av mars.
  • Sara Thuresson rekryterades till en nyinrättad ledande befattning som Head of Clinical Operations. Sara tillträder sin tjänst den 24 maj 2021.

Kommentar till väsentliga händelser

I februari erhöll bolaget ett godkännande från den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM att genomföra en fas 1b-studie av ROSgard i den primära målgruppen för behandling - patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi med ytterligare riskfaktorer för att drabbas av akuta njurskador. Den pågående studien genomförs vid universitetssjukhuset i Münster i Tyskland och dosering av den första patienten inleddes i slutet av mars.

Som ett led i arbetet att förstärka bolagets utvecklingsteam rekryterades Sara Thuresson till en nyinrättad ledande befattning som Head of Clinical Operations. Denna funktion är central för det operativa förberedelsearbetet inför ett kommande globalt fas 2-program

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget erhöll ett godkännande från det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office (USPTO) för sin patentansökan som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt. Det godkända patentet följer det tidigare preliminära godkännandet (”Notice of Allowance”) som meddelades och kommunicerades i december 2020.
  • Bolagets valberedning föreslår inval av Johan Bygge till rollen som styrelseordförande och Pia Gideon som styrelseledamot vid den kommande ordinarie bolagsstämman den 12 maj 2021.
  • Den 9 april meddelades att bolaget erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket European Patent Office (EPO) om ett kommande godkännande av en patentansökan som skyddar bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard som produkt samt dess medicinska användning. Nästa steg i processen är ett formellt godkännande, varefter patentet kommer att gälla till och med 2037.
Alla pressmeddelanden