Pressmeddelande

08 maj 2023  ·  Regulatorisk information

JUSTERINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Inför årsstämman i Guard Therapeutics AB den 9 maj 2023 har valberedningen meddelat bolaget att valberedningen har justerat sitt förslag avseende val av styrelse. Vidare har styrelsen beslutat att inte genomföra den planerade sammanläggningen av aktier varför förslagen relaterade till sammanläggningen har återkallats.

Valberedningens reviderade förslag gällande styrelseledamöter

I sitt ursprungliga förslag föreslog valberedningen att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter, att Göran Forsberg, Johannes Hulthe, Lars Höckenström, Johan Bygge och Fredrik Lehmann omvaldes som styrelseledamöter samt att Hilde Furberg valdes som ny styrelseledamot. Hittillsvarande styrelseledamoten Pia Gideon har som tidigare meddelats avböjt omval. Valberedningen har nu justerat sitt förslag och föreslår istället att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att samtliga styrelseledamöter som står till förfogande för omval omväljs. Någon ny styrelseledamot föreslås således inte. Valberedningens förslag avseende styrelseordförande (omval av Johan Bygge) och styrelsearvodering har inte justerats.

Styrelsens förslag till beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier

Styrelsen har beslutat att återkalla förslaget i dess helhet.

Årsstämman hålls på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm, tisdagen den 9 maj 2023 kl. 10.30.

Alla pressmeddelanden