Pressmeddelande

05 nov 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Med ”Bolaget” eller ”Guard Therapeutics” avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

Sammanfattning av delårsrapport
Tredje kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)
Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 462 KSEK (-12 825).
Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 SEK (-0,08).

Januari-september (2021-01-01 - 2021-09-30)
Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -59 317 KSEK (-30 393).
Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 SEK (-0,20).

Soliditeten** uppgick den 30 september 2021 till 56% (51)
Likvida medel: 35 919 KSEK (25 991)

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 212 998 874 utestående aktier per den 30 september 2021 (154 124 156).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser i tredje kvartalet

  • Bolaget erhöll i början av september ett godkännande från det europeiska patentverket ”European Patent Office” (EPO) för sin patentansökan som skyddar den biologiska läkemedelskandidaten ROSgard som produkt. Det godkända patentet följde det förhandsbesked som meddelades i april. Patentet gäller till och med 2037.
  • Den 15 september presenterade bolaget resultaten från en klinisk fas 1b-studie av den potentiellt njurskyddande biologiska läkemedelskandidaten ROSgard i samband med öppen hjärtkirurgi. Studien uppfyllde sitt primära mål – att bekräfta ROSgards gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofil i den patientkategori som behandlingen initialt är avsedd för. Dessutom indikerade explorativa analyser av ett antal väletablerade biomarkörer att ROSgard potentiellt har förmåga att skydda njurcellerna mot skador i samband med hjärtkirurgin.

Kommentar till väsentliga händelser

Det slutliga godkännandet från europeiska patentverket (EPO) för en patentansökan som skyddar ROSgard som produkt är en viktig milstolpe för att säkra bolagets immateriella skydd och därmed stärka läkemedelskandidatens framtida kommersiella potential.

De positiva studieresultaten från den kliniska fas 1b-studien av ROSgard är bolagets hittills viktigaste framgång. Studien, som är den fjärde och sista i ett omfattande fas 1-program av ROSgard, genomfördes i patienter som genomgick öppen hjärtkirurgi med planerad kranskärlsoperation, byte av hjärtklaffar, eller en kombination av dessa ingrepp. Studieresultaten ger oss ytterst värdefull information för att på bästa sätt kunna utforma och genomföra en mer omfattande fas 2-studie i samma patientgrupp med målet att visa en kliniskt relevant njurskyddande behandlingseffekt. De positiva studieresultaten bidrar också till en markant lägre projektrisk när bolaget nu tar steget vidare i den kliniska utvecklingen av ROSgard.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 20 oktober meddelade bolaget beslutet om en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 54 miljoner kronor före emissionskostnader och som tecknats av ett antal nya svenska och internationella investerare, samt ett antal befintliga ägare. Därutöver meddelades att bolaget beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Guard Therapeutics aktieägare. Företrädesemissionen kan vid full teckning tillföra bolaget cirka 128 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av avsiktsförklaringar från bolagets största aktieägare. Emissionerna är villkorade av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2021.
Alla pressmeddelanden