Pressmeddelande

12 apr 2021  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226 (”Guard Therapeutics”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 12 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021; och
 • dels anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 11 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 6 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Guard Therapeutics International AB (publ), Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@guardtherapeutics.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 2. dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 1. Bestämmande av
 1. antalet styrelseledamöter.
 2. antalet revisorer.
 1. Fastställande av
 1. arvoden till styrelsen.
 2. arvode till revisorn.
 1. Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande.
 1. Göran Forsberg (omval).
 2. Johannes Hulthe (omval).
 3. Lars Höckenström (omval).
 4. Johan Bygge (nyval).
 5. Pia Gideon (nyval).
 6. Styrelseordförande: Johan Bygge (nyval).
 1. Val av revisor.
 2. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 3. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 5. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 6. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Rutger Arnhult, representerande M2 Asset Management AB, Jan Ståhlberg, representerande Jan Ståhlberg, Linda Karlsson Engdahl, representerande Axel Karlsson, och Cristina Glad, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 3: Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Karin Botha eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8 a): Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8 b): Bestämmande av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 a): Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget (oförändrat jämfört med föregående år).

Punkt 9 b): Fastställande av arvode till revisorn

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10: Val till styrelsen, inklusive styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Göran Forsberg, Johannes Hulthe och Lars Höckenström omväljs som styrelseledamöter samt att Johan Bygge och Pia Gideon väljs som nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Johan Bygge.

Information om de personer som föreslås för nyval finns i valberedningens fullständiga förslag. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida, www.guardtherapeutics.com.

Punkt 11: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Stråhle kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavares sida ska vara lägst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 53 249 718 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 14: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 2, § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 2 Styrelsens säte

Nuvarande lydelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

Föreslagen lydelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 593 000 kronor och högst 10 372 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 15: Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i enlighet med vad som framgår under A nedan.

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet (”Personaloptionsprogram 2021”) är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett personaloptionsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och deltagare. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla kompetenta personer. Det närmare innehållet i Personaloptionsprogram 2021 framgår under A nedan.

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2021 föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

 1. Styrelsens förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2021 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 1. Personaloptionsprogram 2021 ska omfatta maximalt 11 200 000 personaloptioner.
 2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under de tio handelsdagar som närmast föregår den dag då deltagaren tilldelas personaloptioner. Lösenpriset ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
 3. Personaloptionsprogram 2021 ska omfatta ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget. Styrelsen fastställer inom ramen för stämmans beslut det antal personaloptioner som varje deltagare erhåller enligt följande principer:
DeltagarkategoriAntal personaloptioner
Verkställande direktörHögst 5 200 000 personaloptioner
Övriga deltagare (cirka 7 personer)Högst 1 200 000 personaloptioner per deltagare och totalt får maximalt 6 000 000 personaloptioner tilldelas till denna kategori.
 1. Tilldelning ska senast före årsstämman 2022.
 2. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 vardera den dag som infaller 12, 24 respektive 36 månader efter tilldelningen.
 3. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i alternativt utför uppdrag på konsultbasis för bolaget och inte har sagt upp anställningen/uppdraget per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd i/utföra uppdrag för bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Om deltagarens anställning eller uppdrag avslutas på grund av avsked eller uppsägning på grund av personliga skäl/avtalsbrott ska dock även intjänade personaloptioner förfalla.
 4. I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska samtliga personaloptioner tjänas in och kunna utnyttjas i samband med den aktuella händelsen.
 5. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.
 6. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
 7. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas under perioden fr.o.m. den dag som infaller 3 år efter tilldelningen t.o.m. 30 juni 2026.
 8. Deltagande i Personaloptionsprogram 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 9. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2021 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.
 1. Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2021 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Högst 11 200 000 teckningsoptioner ska utges.
 2. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogram 2021. Mot bakgrund av vad som angivits ovan anser styrelsen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget erbjuds deltagande i Personaloptionsprogram 2021.
 3. Teckning ska ske senast den 30 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.
 4. Överteckning får inte ske.
 5. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till bolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2021.
 6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 0,02 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde). Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
 7. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
 8. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för vinstutdelning som infaller efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
 9. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 224 000 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2021 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2021.

Övrig information i anledning av Personaloptionsprogram 2021

Förslaget till Personaloptionsprogram 2021 har beretts av styrelsen i bolaget i samråd med externa konsulter.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2021 kommer att föranleda kostnader dels i from av redovisningsmässiga lönekostnader och dels i form av sociala avgifter.

Tillämpliga redovisningsregler anger att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. De redovisningsmässiga personalkostnaderna påverkar inte bolagets kassaflöde. Baserat på att 100 procent av de optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2021 kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga kostnader för optionerna att uppgå till totalt cirka 4,0 miljoner kronor under perioden 2021-2024 baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna i enlighet med Black Scholes-modellen. Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 1,50 kronor och en antagen volatilitet om 50 procent. Värdet på optionerna i Personaloptionsprogram 2021 är enligt denna värdering cirka 0,36 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen.

Vid uppfyllande av intjänandevillkor och utnyttjande av optioner medför Personaloptionsprogram 2021 kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter under intjäningsperioden beror på hur många optioner som tjänas in och på värdet på den förmån som deltagaren slutligen erhåller, d.v.s. på optionernas värde vid utnyttjande under 2024– 2026. Vid antagande att 100 procent av de optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2021 tjänas in och en antagen aktiekurs om 4,50 kronor vid utnyttjande av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till cirka 5,3 miljoner kronor. Bolagets hela kostnad för sociala avgifter bedöms täckas av teckningslikviden vid utnyttjande av personaloptionerna.

Det ska noteras att ovanstående beräkningar baseras på preliminära antaganden och endast syftar till att illustrera utfallet.

Per dagen för denna kallelse uppgår totalt antal aktier i bolaget till 212 998 874. Det finns för närvarande inte några aktierelaterade incitamentsprogram som kan föranleda utspädning utestående i bolaget. Det finns emellertid ett syntetiskt optionsprogram utestående i enlighet med vad som beskrivs i not 8 i årsredovisningen.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2021 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 11 200 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Personaloptionsprogram 2021. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade minskat med cirka 0,01 kronor från –0,19 kronor till –0,18 kronor.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Besluten enligt A och B ovan ska fattas som ett beslut.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 13 och 14 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att föreslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@guardtherapeutics.com eller via post till Guard Therapeutics International AB (publ), Scheelevägen 22, 223 63 Lund senast söndagen den 2 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast fredagen den 7 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22, 223 63 Lund samt på bolagets hemsida (www.guardtherapeutics.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 212 998 874 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Lund i april 2021

Guard Therapeutics International AB (publ)

Styrelsen

Alla pressmeddelanden