Pressmeddelande

20 dec 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2023

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut.

En valberedning ska enligt tidigare bolagsstämmobeslut utses inför kommande val och arvodering av styrelsen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna som accepterat uppdraget samt styrelsens ordförande.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Jan Ståhlberg, representerar eget innehav
  • Peter Wolpert, representerar Stiftelsen Industrifonden
  • Marianne Nilsson, representerar Swedbank Robur Fonder
  • Johan Bygge, styrelsens ordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lämna förslag till; ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall), antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer och val av valberedning (alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen för de fall valberedningen anser att gällande principer och instruktioner bör uppdateras). Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023.

Alla pressmeddelanden