Pressmeddelande

08 maj 2024  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 8 maj 2024

Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till förfogande medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Göran Forsberg, Johannes Hulthe, Johan Bygge och Fredrik Lehmann som styrelseledamöter samt att välja Khatereh Ahmadi och Hege Hellström som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Bygge omvaldes som styrelseordförande. Den tidigare styrelseledamoten Lars Höckenström hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 260 000 kronor till styrelseordföranden och med 130 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Stråhle fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska begränsas så att styrelsen får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär emission av eller konvertering till aktier motsvarande en total maximal utspädning om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Stockholm den 8 maj 2024

Guard Therapeutics International AB (publ)

Alla pressmeddelanden