Pressmeddelande

12 maj 2021  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 12 maj 2021

Idag, den 12 maj 2021, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till förfogande medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Göran Forsberg, Johannes Hulthe och Lars Höckenström som styrelseledamöter samt att välja Johan Bygge och Pia Gideon som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Bygge valdes som ny styrelseordförande. Cristina Glad hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Stråhle kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 53 249 718 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 2 så att styrelsens säte ändras från Lunds kommun till Stockholms kommun, och §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 11 200 000 personaloptioner. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja personaloptionerna under perioden fr.o.m. den dag som infaller 3 år efter tilldelningen t.o.m. den 30 juni 2026. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under de tio handelsdagar som närmast föregår den dag då deltagaren tilldelas personaloptioner. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare att emittera högst 11 200 000 teckningsoptioner till bolaget. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett personaloptionsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och deltagare. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla kompetenta personer.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 11 200 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till personaloptionsprogrammet.

Lund den 12 maj 2021

Guard Therapeutics International AB (publ)

Alla pressmeddelanden