Pressmeddelande

13 dec 2022  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 13 december 2022

Idag, den 13 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot samt fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att välja Fredrik Lehmann som ny styrelseledamot vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 12 maj 2022. Stämman beslutade vidare att arvode till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå med samma belopp som beslutades vid årsstämman den 12 maj 2022, proportionerat för mandatperioden intill nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 10 november 2022 om att öka bolagets aktiekapital med högst 2 754 666,68 kronor genom en riktad nyemission av högst 137 733 334 aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av ABG Sundal Collier AB, i ett antal institutionella, professionella samt specialistinvesterares ställe. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 103,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Stockholm den 13 december 2022

Guard Therapeutics International AB (publ)

Alla pressmeddelanden