Pressmeddelande

03 jul 2024  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 3 juli 2024 och offentliggörande av preliminär tidsplan för kompensationsemission

Idag, den 3 juli 2024, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Nedan följer också en preliminär tidsplan för den företrädesemission (kompensationsemission) av aktier, (”Företrädesemissionen”) som annonserades samtidigt som styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier den 17 juni 2024 (den ”Riktade Nyemissionen”).

Beslut om emissionsbemyndigande samt upphävande av tidigare bemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle före nästa årsstämma genomföra Företrädesemissionen och utöver det, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Utöver Företrädesemissionen begränsas bemyndigandet så att styrelsen får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär emission av eller konvertering till aktier motsvarande en total maximal utspädning om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

Syftet med bemyndigandet är, utöver att genomföra Företrädesemissionen, att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Vid utnyttjande av bemyndigandet för genomförandet av Företrädesemissionen ska teckningskursen uppgå till 30,08 kronor per aktie, vilket motsvarar erbjudandepriset i den Riktade Nyemissionen. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet motsvarar det bemyndigande som beslutades vid årsstämman den 8 maj 2024, dock att styrelsen nu även ska vara bemyndigad att besluta om Företrädesemissionen. Det nya bemyndigandet ska, efter att det har registrerats vid Bolagsverket, ersätta det tidigare bemyndigandet från årsstämman. Skälet till att styrelsen nu föreslår ett nytt bemyndigande är dels för att befintligt bemyndigande har utnyttjats i samband med genomförandet av den Riktade Nyemissionen, dels för att möjliggöra Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för kompensationsemission – Företrädesemissionen

Styrelsen avser att besluta om Företrädesemissionen, med stöd av bemyndigandet från stämman, i slutet av augusti 2024, varvid teckningsperioden beräknas löpa under två veckor från och med början av september 2024. En mer detaljerad tidsplan kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer att publiceras före teckningsperiodens början.

Alla pressmeddelanden